מחצית השקל 

מה זה בכלל?

מצות עשה מן התורה לתת מחצית השקל בכל שנה ושנה, שנאמר: "זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש". בכסף זה היו גזברי המקדש קונים בהמות לקרבן ושאר הדברים הנצרכים להקרבת קרבנות הציבור לאותה שנה. במותר הכסף היו משתמשים לדברים נוספים הנצרכים לבניין המקדש וכליו.

 

מי החייבים במצווה?

החייבים במצות מחצית השקל הם: כהנים, לווים, ישראלים, גרים ועבדים משוחררים. לעומת זאת נשים פטורות מהמצווה, שכן בתורה נאמר 'איש', ככתוב: "ונתנו איש כופר נפשו" – איש ולא אישה. כך גם לעניין הגיל נאמר בתורה: "מבן עשרים שנה ומעלה", עם זאת יש אומרים שמגיל שלוש עשרה שנה חייבים במצווה, וגיל עשרים נאמר רק ליוצאי צבא במדבר. ויש אומרים, שמגיל שלש עשרה החיוב מדרבנן. גם אלו שפטורים מהמצווה - אם נתנו מקבלים מהם, וחייבים הם להמשיך בנתינה זו מטעם נדר גם בשנים שלאחר מכן. מאחר שנתינתם באה בתורת נדבה, צריכים הם למסור את כספם 'יפה יפה לציבור' שהרי קרבנות ציבור צריכים לבוא משל הציבור ולא משל היחיד. באשר לנכרי אם הביא מחצית השקל למקדש אין מקבלים אותה ממנו, ככתוב: "לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו". עני חייב במצווה גם אם לצורך קיומה יצטרך לקחת הלוואה או למכור בגדו, ככתוב: "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט".

שאלות ותשובות להבהרת קיום המצוה בימינו - הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש

 

 א.

שאלה: מה ההבדל בין המנהג המקובל: 'זכר למחצית השקל', לבין המצוה האמורה בתורה (שמות ל, יג): "מחצית השקל תרומה לה'"?

תשובה: 'זכר למחצית השקל' זו צורה של צדקה, שהונהגה בגלות. מצות 'מחצית השקל' האמורה בתורה, היא תרומה שנותן אדם פעם בשנה לבניין המקדש ולהקרבת קרבנות.

 

ב. 

שאלה: מאימתי מתחדשת המצוה בזמן הזה?

תשובה: מצות מחצית השקל התחדשה, החל משעה שנכנס צבא ישראל למקום המקדש.

ג.

שאלה: הרוצה לקיים מצות 'מחצית השקל', מי המוסמך בדורנו לקבל את את תרומתו?

תשובה: 'מכון המקדש' הוא גוף רשמי יחיד, שהוסמך על ידי ממשלת ישראל לבנות את המקדש. תעודת אישור ה'עמותה ללימוד, מחקר ובנין המקדש' נחתמה על ידי שר הפנים דאז. 

ד.

שאלה: כמה כסף יש לתרום כדי לצאת ידי חובת 'מחצית השקל'?

תשובה: שלשים ותשעה שקלים. סכום זה כולל הוצאות נלוות לתרומה כגון הוצאת טלפונים, הפקדה בבנק ועוד.

ה.

שאלה: מי חייב במצוה?

תשובה: החיוב מן התורה מוטל על כל זכר - מגיל בר מצוה.

ו.

שאלה: מהו החודש בשנה בו תורמים מחצית השקל?

תשובה: תחילת הזמן בראש חודש אדר וסיומו בראש חודש ניסן.

ז.

שאלה: לאחר שאדם תורם ל'מחצית השקל' – מה ייעשה בתרומה?

תשובה: במכון המקדש מכינים כלים: מנורת זהב, מזבח זהב, כיור נחושת, מזבח אבנים ועוד. כן עובדים במכון חוקרים בענייני אבני החושן, פרה אדומה ועוד.

ח.

שאלה: האם כסף התרומה הופך להקדש?

תשובה: כשאדם תורם מחצית השקל, יאמר: "כסף זה אינו הקדש!"

אנו קוראים לכם, יהודי ישראל והתפוצות,

השתתפו במצוות מחצית השקל

עם מכון המקדש!

לתרומת מחצית השקל

לחצו כאן

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש