top of page

הר הבית

האם מותר לנטוע עצים בהר הבית?

שאלה:

האם מותר לנטוע עצים בהר הבית? האם חייבים לעקור את העצים הקיימים שם כיום?

תשובה:

התורה אומרת (דברים טז,כא): "לֹא תִטַּע לְךָ אֲשֵׁרָה כָּל עֵץ אֵצֶל מִזְבַּח יְיָ אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה לָּךְ". על פי פשוטו של מקרא, יש איסור לנטוע אילן בסמוך למזבח.

הספרי במקום מרחיב את האיסור לכל הר הבית: "לא תטע לך אשרה כל עץ, מלמד שכל הנוטע אשרה עובר בלא תעשה, ומנין לנוטע אילן בהר הבית שהוא עובר בלא תעשה? תלמוד לומר: כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך. רבי אליעזר בן יעקב אומר: מנין שאין עושים אכסדרה בעזרה? תלמוד לומר כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך".

הרמב"ם (הלכות עבודה זרה ו,ט) פוסק: "הנוטע אילן אצל המזבח או בכל העזרה, בין אילן סרק בין אילן מאכל, אע"פ שעשאו לנוי למקדש ויופי לו – הרי זה לוקה. שנאמר: לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך, מפני שהיה זה דרך עובדי כוכבים, נוטעין אילנות בצד מזבח שלה, כדי שיתקבצו שם העם".

מדברי הרמב"ם משמע, שהאיסור הוא רק בעזרה ולא בכל שטח הר הבית. הכסף משנה במקום הקשה על דברי הרמב"ם מדברי הספרי הנ"ל, ותירץ שהרמב"ם סובר, שר' אליעזר בן יעקב בספרי חולק וסובר שהאיסור הוא רק בעזרה, כלשונו "מנין שאין עושים אכסדרה בעזרה...", והרמב"ם פסק כמותו בשל הכלל ש"משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי", וכן בגלל שהגמרא במסכת תמיד (כח,ב) מביאה רק את דברי ראב"י, ומשמע שהלכה כמותו. גם הראב"ד בהלכות בית הבחירה (א,ט) סובר שהאיסור הוא רק בעזרה.

לעומת זאת, רש"י על התורה (דברים טז,כא) מביא את דברי הספרי, שהאיסור הוא בהר הבית, ואינו מביא את דברי ראב"י, ומשמע שסובר שהאיסור הוא גם בהר הבית, וראה רמב"ן שם (יש לציין כי גם בדעת הרמב"ם אין הדברים ברורים, ראה דבריו בהלכות בית הבחירה (א,ט) "ואין בונין בו עץ בולט כלל" – שאמנם הכ"מ והרדב"ז ביארו בדעתו, שהאיסור הוא רק בעזרה, אך המהר"י קורקוס פירש שהאיסור הוא גם בהר הבית).

בשו"ת אגרות משה ח"ד יורה דעה סימן סה אות יא האריך בעניין, ולדעתו בכל הר הבית - האיסור הוא מדרבנן, ובעזרה - האיסור הוא מן התורה.

לסיכום: הנושא שנוי במחלוקת ראשונים. יש הסוברים שהאיסור נוהג בכל הר הבית, ויש שמשמע מדבריהם שהאיסור הוא בעזרה בלבד (וייתכן שיש איסור מדרבנן בכל הר הבית).

לא מצאתי מקור האומר במפורש שאם נטעו או שאם קיימים עצים במקדש - יש חיוב לעקור, אם כי נראה שמסברא צריך שמקום המקדש יהיה ללא עצים.

bottom of page