top of page

תולדות המקדש, שאלות כלליות

ניסים בבית שני

שאלה:

האם בבית שני הדשן היה נבלע באדמה באופן ניסי כמו בבית ראשון?

תשובה:

הגמ' ביומא (כא,א) מביאה את העשרה ניסים שנזכרו במשנה באבות, וגם שואלת לכאורה היו עוד ניסים בין היתר ששברי כלי החרס, מוראה, נוצה ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה שהיו נבלעין במקומן!

בירושלמי (יומא א,ד) על המשנה שאומרת שבערב יוה"כ עם חשיכה, לא היו מניחים את הכה"ג לאכול הרבה, מובא שגם לא היו מניחים אותו לאכול מאכלים מסויימים שמרגילים לזיבה, על זה שואל הירושלמי: הרי היה נס שהכה"ג לא קרי ביוה"כ? והירושלמי מתרץ שני תירוצים: א. אין לנסות את הקב"ה (בניסים). ב. הניסים קרו בבית ראשון דווקא ולא בבית שני.

המאירי על יומא שם מביא את הדעה השניה, בתור "יש אומרים" שניסים אלו נאמרו במקדש ראשון בלבד! וכן תוס' חדשים על דמאי הסביר שבבית ראשון היו הכהנים הגדולים צדיקים ולכן היו כל הניסים, אבל בבית שני שהיו הכהנים גדולים רשעים לא היו את הניסים האלו. הר"י מלוניל (על המשנה בלח,א "ואלו לגנאי" מפרש ש'סילוקו כסידורו' היה רק בבית ראשון או גם בבית שני בזמן הכהנים הגדולים הצדיקים כגון שמעון הצדיק.

גם באחרונים (הגרי"ש אלישיב על יומא שם) דייקו שניסים אלו היו בבית ראשון ולא היו בבית שני, ודייק מכך שנאמר במשנה "מעולם" לא הסריח בשר הקודש, שגם בימי בית שני הבשר לא הסריח, אבל שאר הניסים לא קרו בבית שני. עיין עוד בזבח יוסף (פרשת צו) שמקשר בין ירידת האש מן השמים שהיתה בבית ראשון לבין תרומת הדשן, ולפי זה לא היה בבית שני הנס של "נבלעים במקומם".

bottom of page