שער הבכורות


שער הבכורות: אחד משערי העזרה הדרומיים, בין שער המים לשער הדלק.

קיימת מחלוקת תנאים באשר למספר השערים בעזרה, ומוסכם על הכל ששער הבכורות הוא אחד משערי העזרה הדרומיים.

תיאורו: שער הבכורות מקומו בדרום העזרה*. לפי המשנה במידות[1] המונה שלשה שערים בדרום העזרה היה זה שער אמצעי, ולפי משנה אחרת במידות[2] - המונה ארבעה שערים בדרום העזרה - היה זה שער שלישי ממערב. ממזרח שער הבכורות, היה שער המים וממערבו היה שער הדלק[3]. גובה השער עשרים אמה ורוחבו עשר אמות, לשער היו דלתות מצופות זהב – כשאר דלתות העזרה[4].

מקור השם: לדעת הפרשנים נקרא שער הבכורות בשם זה, כי משם הכניסו את הבכורות להקרבה[5]. יש מן הפרשנים שכתבו, שבאו חכמים ללמד לציבור מקריבי הקרבן, שהבכורות הם קדשים קלים*, ולמרות שהם ניתנים לכהנים כאחת ממתנות הכהונה, אין דינם כקדשי קדשים ששחיטתם בצפון, אלא שחיטתם בכל מקום בעזרה[6]. יש שפירשו, שהשם 'שער הבכורות' ניתן לשער זה כשם כללי לקדשים קלים, זאת, כדי להפריד בין הקרבנות הנשחטים בצפון, שהם קדשי קדשים, לבין הקרבנות המובאים לעזרה, והם קדשים קלים. וכגון, אדם המביא קרבן שלמים ברגל, או קרבן תודה וכד', יביא אותו דרך שער זה, שכן, שחיטת קרבנות אלו מותרת בכל מקום בעזרה, לפיכך יביאו אותם בשער הבכורות[7].


שער הבכורות בדרום העזרה

בציור נראה שער הבכורות במרכז. לפי הפרשנים הביאו דרך שער זה להקרבה, את הקרבנות שהם בגדר 'קדשים קלים', הנשחטים גם בדרום העזרה. מימין לשער זה נראה שער המים במזרח העזרה, ומשמאל נראה שער הדלק.

[1] א, ד.

[2] מידות ב, ו.

[3] מידות א, ד. שקלים ו, ג. רמב"ם בית הבחירה ה, ד.

[4] מידות ב, ג. רמב"ם בית הבחירה ה, ה.

[5] המפרש לתמיד כו, ב.

[6] תוספות יום טוב מידות א, ד. תפארת ישראל מידות א, ד. אות לג. ועיין בברטנורא שם.

[7] פני משה שקלים ו, ב. תוספות יום טוב מידות א, ד.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש