שער הדלק


שער הדלק: שער בכותל העזרה הדרומי.

בדברי התנאים קיים דיון בעניין שערי העזרה*. בשניים מן המקורות עולה, ששער הדלק הוא שער בכותל העזרה הדרומי.

שער הדלק - מקומו בכותל הדרומי של העזרה: במשנה נאמר: "שבעה שערים היו בעזרה: שלשה בצפון ושלשה בדרום... שבדרום - שער הדלק, שני לו - שער הבכורות, שלישי לו - שער המים"[1]. לעומת מקור זה מצינו משנה האומרת: "שערים דרומיים סמוכין למערב: שער העליון, שער הדלק, שער הבכורות, שער המים"[2], זאת, לפי השיטה שהיו שלשה עשר שערים בעזרה[3].

תיאורו: לפי אחד התיאורים שער זה נמצא בין שערים אחרים - ממערבו נמצא שער העליון*, וממזרחו שער הבכורות*[4]. גובהו עשרים אמה ורוחבו עשר אמות[5]. לשער הדלק דלתות מצופות זהב[6].

מקור השם: יש אומרים שנקרא 'שער הדלק' משום שממנו הכניסו את העצים על גבי המזבח להדלקת המערכות*[7]. לשיטה זו יש לשאול, שהרי לשכת העצים נמצאת בקצה עזרת נשים במזרח, לפיכך לא ברור, מדוע הביאו את העצים למערב העזרה כדי להעלותם למזבח הנמצא במזרחה. עוד יש מי שאומר, שנקרא השער בשם זה, משום שדרך שער זה היו מביאים אש מן ההדיוט* למזבח[8]. אף כאן הקשו האחרונים, שאין הדבר מתיישב עם הסברא, שכן היו מביאים אש מן ההדיוט, מבית המוקד*, או מבית הניצוץ*. עוד יש מי שכתב ש"אברהם אבינו עליו השלום, כשהיה מוליך את יצחק בנו בהר המוריה, הוליכו אותו דרך אותו מקום זה השער"[9], ולא נתברר מקורו. ויש מן האחרונים שהסבירו, שעל שער זה היתה לשכה מיוחדת בה נתנו את בגדי הכהנים שבלו, ומהם היו מדליקים את מנורת המקדש, ומדליקים את מנורות הזהב בשמחת בית השואבה, כמובא במשנה: "מבלאי מכנסי כהנים ומהמייניהן, מהן היו מפקיעין, ובהן היו מדליקין. ולא היתה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה"[10]. כן אמרו חז"ל: "מבלאי מכנסי כהן גדול היו מדליקין את הנרות שבפנים, ומבלאי מכנסי כהן הדיוט היו מדליקין את הנרות שבחוץ"[11].


שער הדלק בכותל הדרומי של העזרה

בתמונה נראה 'שער הדלק' שני משמאל קרוב למערב, כשיטת המשנה בשקלים. מעל השער נראית לשכה. לפי אחד הפירושים בלשכה זו איחסנו את בגדי הכהנים שבלו, כדי להשתמש בהם להכנת פתילות למנורה ולעזרה.

[1] מידות א, ד.

[2] שקלים ו, ג.

[3] עיין ערך 'שערי העזרה'.

[4] משנה מידות א, ד; ב, ו. משנה שקלים ו, ג. רמב"ם בית הבחירה ה, ד.

[5] מידות ב, ג. רמב"ם בית הבחירה ה, ה.

[6] מידות ב, ג. רמב"ם בית הבחירה ה, ה.

[7] רא"ש למידות א, ד. וברטנורא שם.

[8] ראבי"ה הובא בתוספות יום טוב מידות א, ד. והקשה עליו התפארת ישראל, שכן אפשר להביא אש מבית הניצוץ ומבית המוקד, ומפני מה 'ממרחק תביא לחמה'?.

[9] מעשי למלך בית הבחירה ה.

[10] סוכה ה, ג.

[11] ירושלמי סוכה ה, ג; וכן מובא בשבת כא, א: "בגדי כהונה שבלו מפקיעין אותן, ומהן היו עושין פתילות למקדש".


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש