שערי העזרה


שערי העזרה: שערי הכניסה והיציאה לעזרה המקודשת.

מצינו במשניות דעות שונות של תנאים בעניין מספר שערי העזרה. מדובר בתנאים שחיו בתקופת החורבן ולאחריו, ואלו מתארים את מספר השערים בעזרה לפי מה שראו עיניהם, או לפי מה שנמסר להם מרבותיהם. יש אומרים, כי היו חמשה שערים לעזרה[1]. ויש אומרים כי היו שבעה שערים[2]. ויש אומרים כי היו שלשה עשר שערים לעזרה[3]. כן מצינו דעה כי היו שמנה שערים לעזרה[4].

שמות השערים: להלכה נפסקה הדעה האומרת, כי שבעה שערים היו לעזרה[5]. שלשה בצפון: שער הניצוץ*, שער הקרבן* ושער בית המוקד*. אחד במזרח - שער ניקנור*. שלשה בדרום - שער הדלק*, שער הבכורות* ושער המים*[6]. מלבד שערים אלו, נזכרו שמות לשערים נוספים: שער העליון*, שער יכניה*, שער השיר*, שער המזרח* ושער הנשים* - הכל לפי המסורת שקיבלו התנאים מרבותיהם.

תיאורם: שערי הצפון מכוונים כנגד שערי הדרום[7]. לכל השערים יש דלתות ומשקוף ודלתותיהם מצופות זהב, מלבד שער ניקנור, שהיה מצופה נחושת. גובהם של השערים עשרים אמה ורוחבם עשר אמות[8]. לכל שבעת השערים היו פרוכות*[9]. שערי העזרה ננעלו בלילה ונפתחו ביום על ידי ראש בית אב[10]. הלויים שמרו על חמשה שערים מתוך השבעה[11].

קדושתם: כל השערים התקדשו בקדושת העזרה, מלבד שער ניקנור שלא התקדש בקדושת העזרה, וחללו התקדש בקדושת עזרת נשים*[12].


בית המוקד ושער בית המוקד

בציור נראה בית המוקד כבית עם כיפה במרכז החומה הצפונית של העזרה. לשכה זו היתה רביעית מן הלשכות הנמנות בצפון העזרה משמאל לימין (מידות ה, ד. והדבר תלוי בגירסאות במשנה): א. לשכת הגזית (הלשכה בצבע ורוד משמאל). ב. לשכת כהן גדול (אינה נראית שכן פיתחה פונה אל תוך העזרה). ג. לשכת הגולה (המבנה השני משמאל). ד. לשכת בית המוקד. ה. בית הניצוץ (הקיצוני מימין). כן נראים בציור ארבעה שערים. להלן אפשרות שיבוץ השערים בלשכות השונות, מימין לשמאל (לפי המשנה במידות ב, ו): 1. השער הראשון מימין – שער יכניה, מתחת לבית הניצוץ. 2. שער הקרבן מתחת לבית המוקד. יש מקום לומר, ששער זה הוא שער בית המוקד הנזכר במידות א, ה. השער נקרא בשם שער הקרבן, שכן, דרכו עברו הקרבנות הרבים שהובאו ללשכת הטלאים לארבעה ימי ביקור והמתנה להקרבה. וראה דעה אחרת בערך 'שער הקרבן'. 3 שער הנשים, אלו עברו לעזרה דרך לשכת הגולה. 4. שער השיר – דרכו עברו הלויים עם כלי השיר כשהם עושים את דרכם לדוכן בקצה המזרחי של העזרה.

[1] מידות א, א.

[2] מידות א, ד. ועיין רמב"ם פירוש המשנה למידות א, א. שהיא דעת חכמים וכן פסק הרמב"ם הלכה למעשה בית הבחירה ה, ד.

[3] מידות ב, ו. כדעת אבא יוסי בן חנן.

[4] תמיד כז, א. שם הובאו גם שאר דעות התנאים.

[5] רמב"ם בית הבחירה ה, ד.

[6] מידות א, ד. רמב"ם בית הבחירה ה, ד.

[7] תוספתא יומא א, ג.

[8] מידות ב, ג. רמב"ם בית הבחירה ה, ה.

[9] יומא נד, א. רמב"ם כלי מקדש ז, יז.

[10] תמיד א, א. רמב"ם בית הבחירה ח, ה.

[11] רמב"ם פירוש המשנה מידות א, א.

[12] פסחים פה, א.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש