שער בית המוקד


שער בית המוקד: אחד מן השערים בחומת הצפון של העזרה.

במשנה נזכר 'שער בית המוקד' בין השערים שבצפון העזרה: "שבעה שערים היו בעזרה שלשה בצפון... שער הניצוץ... ופתח היה לו לחיל, שני לו - שער הקרבן, שלישי לו - בית המוקד"[1]. מצינו דעה האומרת, שהיו שלשה עשר שערים בעזרה[2], אך שער זה אינו נזכר ביניהם[3].

סתירה במניין השערים ופתרונה: באשר לסתירה במשנה בין הדעות השונות בעניין השערים, מסבירים ראשונים ואחרונים, שההבדל במספר השערים[4] נובע מן העובדה, שבכל דלת גדולה קבועה בה עצמה דלת נוספת קטנה, הנפתחת לכניסת אנשים בודדים, כגון הממונה על הכהנים, ומכאן השינוי במספר[5].

תיאורו: שער בית המוקד* בצפון העזרה היה המזרחי בין שלושת השערים בחומה הצפונית, בסמוך לשער הקרבן*[6]. השער נפתח מתוך בית המוקד לכיוון הר הבית[7]. גובהו עשרים אמה ורוחבו עשר אמות, ודלתותיו מצופות זהב[8].

מקור השם: שער זה נקרא על שם לשכת בית המוקד*, בה היתה מדורה לחימום המקום, שכן שם היתה האכסניה ומקום השינה בלילה לכהני בית אב*, המתכוננים לשרת בעבודתם עם שחר למחרת[9].

השמירה על שער בית המוקד: שער בית המוקד היה אחד משלשת המקומות שהכהנים שומרים שם בבית המקדש[10]. שני שערי בית המוקד היו מכוונים זה כנגד זה, אחד נפתח לצד דרום לעזרה, ואחד נפתח לצפונו לכיוון החיל והר הבית, לפיכך היה שומר אחד השומר את שניהם[11]. יש מן האחרונים שפירש לשיטה זו, ששמירת הכהנים בשער זה היתה מלמעלה[12].


שער בית המוקד

בציור נראה שער בית המוקד, המתואר במשנה כלשכה עם כיפה גדולה. השער נפתח מכיוון הר הבית לכיוון העזרה שבפנים. בציור נראה הקהל נכנס בשער זה בעת העליה לרגל להקרבת קרבנות בעזרה.

[1] מידות א, ה; ביומא יט, א; הגירסא: "שלישי לו - שער בית המוקד".

[2] ירושלמי שקלים ו, ב.

[3] מידות ב, ו. שקלים ו, ג.

[4] עיין ערך 'שערי העזרה'.

[5] תוספות כתובות קו; הרע"ב שקלים ו, ג.

[6] מידות א, ה.

[7] פרשנים למשנה במידות א, ד.

[8] מידות ב, ג. רמב"ם בית הבחירה ה, ה.

[9] תפארת ישראל מידות א, ה. אות מג. ברטנורא שם, תוספות יום טוב שם.

[10] תמיד א, א; ומדות א, א.

[11] תמיד כו, ב; ופירוש המשנה לרמב"ם, והמפרש והרא"ש שם. וראה רמב"ם בית הבחירה ח, ח.

[12] משנה למלך בית הבחירה ח, ח. כן הביא את דעת בעלי התוספות, שלמטה שמרו הלויים.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש