קרנות המזבח


קרנות המזבח: ריבועים בפינות גג המזבח, בארבע זויות מזבח העולה.

נאמר בתורה בציווי בנין המזבח: "ועשית קרנותיו על ארבע פינותיו ממנו תהיין קרנותיו"[1]. ופירשו הראשונים, שהקרנות הן חלק בלתי נפרד מהמזבח, ועל כן אין לייצר אותן בנפרד ולחברם לאחר מכן, אלא יש לעשותם כחלק מעשיית המזבח כולו[2]. מזבח שחסר לו קרן, או אפילו נפגמה אחת מקרנותיו, פסול לעבודה[3].

מידות הקרנות: מידת אורך הקרנות ורוחבן - אמה על אמה[4], בין במקדש ובין במשכן[5]. האמה האמורה לעניין הקרנות היא אמה קטנה של חמישה טפחים[6]. מידה זו נלמדת מן האמור בדברי יחזקאל: "וגבולה אל שפתה סביב - זרת האחד"[7], ופירשו חכמים בתלמוד, שהכוונה בפסוק זה לקרנות[8]. לאור האמור פירשו הראשונים שמידת הזרת* היא חצי אמה, והקרן נמדדת מן האמצע, זרת לכאן וזרת לכאן[9]. לעומת האמור יש סוברים, שהקרן נמדדת באמה רגילה בת ששה טפחים[10]. עם זאת, באשר לגובה הקרנות מוסכם על הפרשנים שמידתן אמה, והכוונה היא לאמה בת חמישה טפחים[11].


קרן המזבח חלולה

בתמונה נראות שלש מתוך ארבע קרנות המזבח. בקרן שבחזית התמונה ניתן להבחין בחלל שבתוך הקרן - כמובא בדברי חז"ל והראשונים, שהקרנות היו חלולות. מצד הקרן ניתן להבחין בשני נקבים, שנועדו לצקת לתוכם את ניסוך היין וניסוך המים.

מקום הקרנות: מקובל על הפרשנים שהקרנות היו בפינות הנמצאות בקצות המזבח[12], עם זאת, מצינו דעה, שלא היו בקצה ממש, אלא על גג המזבח במרחק ארבעה טפחים פנימה מן הקרן[13].

הקרנות – חלולות: קרנות המזבח היו חלולות[14], ככתוב בפסוק: "ומלאו כמזרק כזויות מזבח"[15], כלומר, הקרן היה לה בית קיבול כמזרק. יש מי שכתב בטעם הדבר, כי דם החטאת הניתן על קרנות המזבח צריך ליפול לתוך הקרנות[16], ותמהו הראשונים על דבריו, והעירו, שהמתנות לא היו ניתנות לתוך הקרנות עצמן, אלא רק כנגד חודן מבחוץ[17]. ויש מי שנראה מדבריו, ששלוש מן הקרנות היו שלמות, ורק הקרן הדרומית מערבית היא שהיתה חלולה, כדי לקלוט את ניסוך היין והמים[18].

מן המדרש

ארבע קרנות המזבח – כנגד ישראל שזכו לארבע קרנות

ארבע קרנות המזבח נתפרשו על ידי חכמים במדרש אגדה (שמות כז, ב) כקרנות במובן הרוחני: "'ועשית קרנותיו' - אמר הקדוש ברוך הוא: ארבע קרנות נתתי להם בסיני: קרן התורה, וקרן הכהונה, וקרן מלוכה, וקרנם של ישראל, שרוממתי אותם על שאר אומות העולם. קרן המלכות - זו קרנו של משה, שנאמר: 'ויהי בישורון מלך', ואומר: 'ומשה לא ידע כי קרן עור פניו'. קרן התורה, שנאמר: 'ונוגה כאור תהיה - קרניים מידו לו'. וקרן הכהונה, שנאמר: 'ותרם כראם קרני בלותי בשמן רענן' [שאהרן ובניו נמשחו בשמן המשחה']. קרן ישראל. שנאמר: 'וירם קרן לעמו... לבני ישראל עם קרובו'. אמר הקדוש ברוך הוא: יעשו ארבע קרנות [במזבח] ויכפרו על אומה שרוממתי אותה בארבע קרנות".

[1] שמות כז, ב.

[2] רש"י שם.

[3] זבחים סב, א; רמב"ם בית הבחירה ב, יז.

[4] משנה מידות ג, א.

[5] כך עולה מהגמרא בזבחים שם וכפי שכותב שם רש"י בד"ה דלמא.

[6] רש"י בעירובין שם.

[7] יחזקאל מג, יג.

[8] עירובין ד, א.

[9] רש"י שם ד"ה וזה, ובמנחות צז, ב ד"ה גבולה.

[10] רמב"ם וראב"ד בית הבחירה ב, ז.

[11] מנחות שם; רמב"ם שם ב, ח.

[12] פשטות הפסוק שמות שם והמשנה במידות שם; רמב"ם שם ב, ז.

[13] ראב"ד בהשגה שם.

[14] זבחים נד, ב; רמב"ם שם.

[15] זכריה ט, טו.

[16] רש"י זבחים שם (ובהתאם לדעת רבי אלעזר ברבי שמעון זבחים יא, א).

[17] תוספות שם ד"ה ומלאו, כמופיע שם נג, א וכן הוא ברמב"ם מעשה הקרבנות ה, ז.

[18] תוספות שם על פי המשנה מידות ג, ב "ובקרן מערבית דומית היו שני נקבים...".


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש