קתיקולין


קתיקולין: ממונים בכירים במקדש.

קתיקולין[1] הם כהנים המכהנים בתפקידים בכירים בניהול המקדש. אין פוחתים משני קתיקולין במקדש[2]. דרגת הקתיקולין – מתחת לדרגת סגן הכהן הגדול, ומעל לדרגת האמרכלים[3], והם שני סגנים העומדים לעזרת סגן הכהן הגדול[4]. הקתיקולין אחראים על אוצרות המקדש[5].

מעמד הקתיקול במקדש: מעמד הקתיקול נדון בתלמוד: "אין פוחתין משלשה גזברין ומשבעה אמרכולין". ושנו בברייתא שאין פוחתים "משני כתליקין", ככתוב: "'ויחיאל ועזזיהו ונחת' – גזברין. 'ועשהאל וירימות ויוזבד...' – אמרכולין. 'פקידים מיד כונניהו ושמעי אחיו' – קתיליקין. 'במפקד יחזקיהו המלך ועזריהו נגיד בית האלהים'". המלך וכהן גדול - כשהוא חותם הגיזבר [את דלת לשכת מחצית השקל, או לשכות אוצרות המקדש בחותם שעוה ששמו עליו][6] ונותנו לאמרכול [שהוא יחתום בחותם נוסף]. אמרכל חותם [בשעוה] ונותנו לקתליקון [לחתום את הדלת]. קתליקון חותם ונותנו לכהן גדול. כהן גדול חותם ונותנו למלך. וכשהוא מתיר [את החותם] המלך רואה חותמו [ומכיר שהיא שלו][7] ומתיר. כהן גדול רואה חותמו ומתיר. קתליקין רואה חותמו ומתיר. אמרכל רואה חותמו ומתיר. גיזבר רואה חותמו ומתיר"[8]. וכתבו הראשונים: "עניני ממון המקדש, בעניני ערכין וחרמין והקדשות לגבייתם ופדייתם ולהוצאתם למה שראוי לה להוציאם... והאמרכלין היו בידם שבעה מפתחות שבעזרה, אחת ביד כל אחד, ואין אחד יכול לפתוח עד שיהיו כולם שם... ואמר שאין עושין שררה על הצבור בממון פחות משנים כלומר בשום שררה שבעולם שבממון, כגון, גביית קופה... ורמז למדרגה שלישית [שהיתה במקדש] שהיתה למעלה מן האמרכל והוא הנקרא קתילוק, ואמר, שאין ממנין לאותה שררה פחות משניים"[9].


חותם שעווה על מוסמכים

דוגמה לחתימה בשעוה הנהוגה בעבר ובימינו. החותם נועד לחתימה על דלתות אוצרות חשובים, וכן לחתימה על מסמכים בעלי ערך, להבטיח שלא פתחה אותו יד אדם זר.

[1]כך הגרסה ברמב"ם כלי המקדש ד, יז. ובירושלמי שקלים ה, ב הגרסה "קתיליקין" או "כתליקין". ובערוך ערך קתליכוס גורס בירושלמי שם "קתולוקין", ונראה מדבריו שם שהוא "קתוליכוס" שהוא הממונה על האוצרות.

[2] ירושלמי שם ורמב"ם שם.

[3] רמב"ם שם ושם הי"ט. וראה הר המוריה שם הי"ז.

[4] רמב"ם שם הי"ז.

[5] כך משמע בירושלמי שם, וראה ערוך השלם ערך קתליכוס.

[6] קרבן העדה שקלים ה, ב.

[7] מאירי שקלים ה, ב.

[8] ירושלמי שקלים ה, ב.

[9] מאירי שקלים ה, ב.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש