קידה


קידה: אחד מסממני שמן המשחה והקטורת, והוא מן הצומח.

נאמר בתורה לגבי שמן המשחה*: "ואתה קח לך בשמים ראש... וקידה חמש מאות בשקל הקדש"[1]. מקובל לזהות את הקידה עם ה'קציעה'* המנויה בין סממני הקטורת[2]. ויש המזהים את הקידה עם ה'קושט'*, שאף היא מסממני הקטורת[3].

זיהויו: בדברי חז"ל לא נתברר זיהוי ה'קידה'[4], עם זאת מצינו בראשונים מי שכתב: "'קידה' מין ירק הוא. אבל 'קידה לבנה' מין אילן' הוא'. ויש מי שאמר - 'אלקסט'", כלומר, הקושט' הנזכר בין סממני הקטורת בדברי חז"ל[5]. כתבו הראשונים: "הקידן הוא בושם ששמו 'קידה'"[6]. ויש אומרים, שהוא מין עץ שריחו טוב[7].


ה'קידה' - זיהוי אפשרי

בתמונה נראה זיהוי אפשרי של פרח ה'קידה' הנקרא 'קוסטא' – (קושט). בושם זה גדל בטיבט ובצפון הודו, שורשיו חומים אפורים, המשמשים כיום להכנת בשמים וקטורת ריחנית (ספר הקטורת עמ' 119).

[1] שמות ל, כג - כד.

[2] תרגומי אונקלוס ויונתן שם, רש"י ואבן עזרא שם.

[3] רס"ג על התורה שמות ל, כג; רמב"ם כלי המקדש א, ג; ובכסף משנה שם תמה עליו.

[4] עירובין לד, ב.

[5] רבינו חננאל עירובין לד, ב.

[6] רש"י שם; וראה בעירובין לד, ב.

[7] רמב"ם בפירוש המשנה בכלאים א, ח – ובדבריו הזכיר את לשון התרגום 'קציעתא', ובכל זאת אינו סובר שהכוונה לקציעה, וכן הוא בריבמ"ץ שם.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש