קין והבל


קין והבל: קרבנם של קין והבל הוקרב על המזבח שבנה אדם הראשון בהר המוריה.

נאמר בתורה: "ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה', והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן"[1]. במדרש מצינו, שקרבנם של קין והבל הובא בפסח[2]. הפרשנים לעומת זאת, למדו מפשט הפסוקים, שקין והבל הביאו את קרבנם לפני ה' בראש השנה. היה זה בשנה השניה לבריאת העולם, זאת, לאחר הקרבת הקרבן של אדם הראשון* בראש השנה בתחילת הבריאה. הפרשנים למדו זאת מן המושג 'ימים' בתורה, שעניינו - שנה תמימה[3].

הסיבה להקרבת הקרבן: כתבו הראשונים, שהקרבנות הובאו כמין קרבן תודה. כך נראה מדברי חז"ל, שאמרו: "שור שהקריב אדם הראשון", וכוונתם לומר, שהקריב כתודה לה' מן הבקר שגידל באדמתו. יש לומר, שבניו גם הם למדו ממנו, והביאו כל אחד מן המלאכה שהיה מתעסק בה; קין הביא מגידולי אדמתו, ואילו הבל הביא בהמות מן המרעה. בכך ראו לנכון להודות לה' על הטובה שהשפיע עליהם כל אחד בעבודתו[4].

קרבן קין והבל – בפסח: בדברי חז"ל מצינו, כאמור, שקרבן קין והבל היה בפסח, ובלשון המדרש: "ויהי קין איש אוהב לזרוע, ויהי הבל איש אוהב לרעות צאן... הגיע ליל יום טוב בפסח וקרא אדם לבניו ואמר להן: עתידין ישראל להקריב קרבנות פסחים, הקריבו גם אתם לפני בוראכם. והביא קין מותר מאכלו - קליות זרע פשתן, והביא הבל מבכורות צאנו ומחלביהן כבשים שלא נגזזו לצמר. ונתעבה מנחת קין ונתרצתה מנחת הבל, שנאמר: 'וישע ה' אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה'"[5].

מקום הבאת הקרבן: כתבו הראשונים שקין והבל הביאו את הקרבן במקום שקבע לו אדם הראשון לתפילה ולקרבן[6]. כך למעשה נאמר במדרש: "מה עשה נח? - לקח מן הבהמה הטהורה... ובנה את המזבח הראשון שהקריבו עליו קין והבל"[7]. כך גם מובא בתרגומים, שקין והבל הביאו את קרבנם על המזבח שבנה אדם הראשון[8]. מכאן למדו הראשונים שחובה לבנות את המזבח החיצון* במקומו המכוון לו מששת ימי בראשית, וכתבו: "מסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד* ושלמה* את המזבח בגורן ארוונה, הוא המקום שבנה בו אברהם* את המזבח ועקד עליו את יצחק*. והוא המקום שבנה בו נח* כשיצא מן התיבה והוא המזבח שהקריבו עליו קין והבל ובו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא"[9].


קרבנות קין והבל על מזבח אדם הראשון

קרבנם של קין והבל נעשה על המזבח שבנה אדם הראשון בהר המוריה. קרבן הבל מתקבל והעשן מיתמר כלפי מעלה, ואילו קרבנו של קין אינו מתקבל - והאש משתפלת כלפי מטה.

קרבנם של קין והבל: כמתואר בפסוקים, הקרבן שהביא הבל, הביא נחת רוח לה' וקרבנו התקבל, ככתוב: "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו". וכן נאמר במדרש: "לפי שהביא הבל את קרבנו מן המובחר בעין טובה - ערב קרבנו לפני ה', ועליו נאמר: 'וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות' - כשנות הבל שלא היתה עבודה זרה בעולם"[10]. על כך דרשו חז"ל: "'דודי ירד לגנו' [לגן עדן]: ביום שירדה האש לקרבנו של הבל ולקרבנו של נח [ירד דודי לגנו למקדש]"[11]. קרבן זה מוזכר בראשונים כדוגמא ומשל לקרבן שהוא לרצון לפני ה'[12].

המריבה על שום מה? מדברי חז"ל עולה, שהעילה לרצח הראשון בעולם היתה על המקדש, כשנחלקו קין והבל – בחלקו של מי משניהם ייבנה. כך היא לשון המדרש: "על מה היו מדיינין? – אמרו: בואו ונחלוק את העולם: אחד נטל את הקרקעות ואחד נטל מטלטלין... זה אומר: בתחומי יבנה בית המקדש, וזה אומר: בתחומי יבנה, שנאמר: 'ויהי בהיותם בשדה' - ואין 'שדה' אלא בית המקדש, ככתוב 'ציון שדה תחרש'"[13].

[1] בראשית ד, ג.

[2] פרקי דרבי אלעזר הגדול כא.

[3] ויקרא כה, כט. וכן הוא ברש"י בראשית כד, נה. במדבר ט, כב.

[4] רד"ק לבראשית ד, ג.

[5] בראשית ד, ה; פרקי דרבי אליעזר פרק כא.

[6] רד"ק לבראשית ד, ג.

[7] פרקי דרבי אליעזר פרק כג.

[8] תרגום יונתן לבראשית ח, כ.

[9] רמב"ם בית הבחירה ב, ב.

[10] מדרש הגדול בראשית ד, ד.

[11] מדרש זוטא - שיר השירים פרשה ו. מדרש אגדה לבראשית.

[12] הפיוט לסליחות ביום ד לעשרת ימי תשובה.

[13] ילקוט שמעוני בראשית רמז לח.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש