קלעים


קלעים: יריעות מסביב לחצר המשכן.

חצר המשכן* היתה מוקפת ב'קלעים', ככתוב בתורה: "ועשית את חצר המשכן לפאת נגב תימנה, קלעים לחצר שש משזר, מאה באמה אורך לפאה האחת"[1]. ככל דבר במשכן שנאמר לגביו 'שש' - או 'שש משזר', הכוונה היא, לששה חוטי פשתן השזורים יחד[2].

פירוש המילה 'קלעים': יש מן הראשונים שפירש, שהקלעים הם כדוגמת מפרשי הרוח לספינה, שכן הקלעים הקיפו את עמודי החצר כדוגמת המפרש בספינה[3]. מאידך יש מבארים, שהכוונה לעשייה באופן הנקרא "מעשה קליעה", שהוא מלא נקבים[4]. עוד יש מי שפירש, כי פירוש המילה 'קלעים' הכוונה לוילונות[5]. פירוש אחר, שהכוונה למקלעות, שהם ציורים[6].

מידות הקלעים: אורך הקלעים בדרום ובצפון מאה אמה בכל צד, במערב - חמישים אמה, ובמזרח - חמש עשרה אמה בזוית החצר הצפונית וחמש עשרה אמה בזוית החצר הדרומית[7]. סך כל הקלעים - מאתיים ושמונים אמה. גובה הקלעים האמור בתורה – חמש אמות[8]. מובא בדברי חז"ל, שהקלעים היו עשויים מחלקים בודדים, אשר כל אחד מהם היה באורך וברוחב של חמש אמות, כלומר נמתחו מעמוד אחד לשני ברווח שביניהם[9].

תליית הקלעים: פריסת הקלעים סביב המשכן נעשתה על גבי עמודי החצר[10]. כנגד כל אחד מן העמודים, היו תוקעים באדמה יתד באורך ששה טפחים ורוחב שלושה טפחים, ושפת הקלע היתה נקשרת אל היתד במיתרים[11].

האחריות על הקלעים: במהלך מסע ישראל במדבר, אחריות העמדת הקלעים, פירוקם בשעת הצורך, והשמירה עליהם, היתה מוטלת על בני גרשון[12].


קלעי המשכן

בציור נראים קלעי החצר, הנמתחים בין עמוד לעמוד, ומקיפים את המשכן סביב.

[1] שמות כז, ט.

[2] יומא עא, ב; רמב"ם כלי המקדש ח, יד.

[3] רש"י שמות כז, ט.

[4] רש"י שמות שם.

[5] כן הוא בתרגום יונתן שם; וכן מבארים בפירושי הכתב והקבלה והרש"ר הירש שם.

[6] פירוש רשב"ם שם.

[7] שמות שם כז, ט - טו.

[8] שם פסוק יח.

[9] ברייתא דמלאכת המשכן פרק ה.

[10] ראה בערך 'עמודים'.

[11] ברייתא דמלאכת המשכן שם ורש"י שם פסוק י.

[12] במדבר ג, כו.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש