צמיד פתיל


צמיד פתיל: מכסה הצמוד לכלי ומהודק אליו, ובכך מגן עליו ועל מה שבתוכו מלהטמא.

נאמר בתורה: "וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא"[1]. כלומר: רק כיסוי מהודק, המחובר וצמוד לכלי, או על ידי חומר מדבק, או באמצעות פתילים[2] מציל את הכלי מלהטמא[3].

הכלים הניצולים בצמיד פתיל: הגמרא מבארת, כי לשון הפסוק - "וכל כלי פתוח" שייכת דווקא בכלי חרס*, שנאמר לגביו במקום אחר, כי הוא נטמא דווקא מטומאה הנופלת אל תוך הכלי[4]. מכאן שיש משמעות מיוחדת לעניין טומאה לפתחו של כלי חרס[5]. דין כלי הנתר – העשוי מאבן רכה[6] - שאף הוא נטמא - כדין כלי חרס. אך גם כלים שאינם מקבלים טומאה כלל, כמו: כלי גללים, כלי אבנים, כלי אדמה, עצמות הדג ועורו, וכן כלי עץ טהורים[7], האוכל הנתון בהם ניצול מטומאה על ידי מכסה הדבוק ב'צמיד פתיל'[8]. חז"ל למדים זאת בקל וחומר מכלי חרס, מה כלי חרס שיש בו קבלת טומאה דרך פתחו, ובכל זאת ניצול מטומאה בצמיד פתיל, קל וחומר אלו - שאינם מקבלים טומאה כלל, שהאוכל שבתוכם ינצל ב'מציד פתיל'[9].

צמיד פתיל – רק בפתח או גם בנקב? יש מי שסובר, כי צמיד פתיל מועיל רק בהצמדה של הכיסוי על הפתח, ואילו בנקב שנוצר בכלי, אין צורך בצמיד פתיל כדי לטהר את מה שבתוכו, כל זמן שהכלי לא נפחת בשיעור גדול המוציא אותו מגדר כלי[10]. אולם הדעה המקובלת היא, שאף בנקב שנוצר יש צורך בסתימה של צמיד פתיל, כדי שיטהרו האוכל או המשקה שבתוכו[11].

הצמיד פתיל המציל: כל דבר המדביק סביב הכיסוי, מציל על הכלי ועל הנמצא בתוכו מלהיטמא, כגון: סיד, זפת, שעוה, טיט, צואה, חימר וכדומה. לעומת זאת בכלי עץ ועופרת אינם מועילים, משום שאף על פי שהם מונחים בין הפתח והמכסה, הם אינם מצמידים אותו מספיק לכלי. לכתחילה, אין נותנים דבר מאכל כחומר הדבקה לצמיד פתיל, אף על פי שהאוכל לא הוכשר לקבל טומאה, כגון, בצק שנילוש במי פירות – שאינו מקבל טומאה, או דבילה שמינה, שאלו יכולים להיטמא אם יוכשרו לקבל טומאה במים או על ידי אחד המשקים המכשירים. עם זאת, בדיעבד, אם שם אוכל זה כחומר הדבקה, הרי זה מציל בצמיד פתיל[12]. יש סוברים, כי אף לכתחילה ניתן לשים אוכל זה[13]; כל זמן שאין המדובר בתרומה[14].

הטומאות הניצולות בצמיד פתיל: הכלי המוקף צמיד פתיל מציל על הנמצא בתוכו מלהטמא בטומאת מת, אך אם ישנה טומאת מת בתוך הכלי, אין הצמיד פתיל מציל על אוכל ומשקה שמחוץ לכלי מלהטמא. והוא הדין לטומאת שרץ[15].


'צמיד פתיל' - מציל מטומאה

בתמונה נראים שלשה כלים ועליהם מכסה. המכסה צמוד לכלי שמתחתיו בחומרים שונים; הימני מודבק בסיד, והאחרים מודבקים בחימר. 'צמיד פתיל' כגון זה מציל את התבשיל שבפנים מלהיטמא.

[1] ויקרא יט, טו.

[2] ראה אבן עזרא במדבר יט, טו; המפרש: "'צמיד פתיל' - שניים פתילים".

[3] וראה רש"י שם, המבאר כי פתיל הוא לשון חיבור. עיין בערכים 'טומאת אהל' ו'כלי חרס'.

[4] ויקרא יא, לג.

[5] חולין כה, א; רמב"ם טומאת מת כא, א.

[6] רמב"ם פירוש המשנה לכלים ב, א.

[7] פשוטי כלי עץ או כלים הגדולים מארבעים סאה.

[8] כלים פרק י משנה א.

[9] רמב"ם בפירוש המשנה ובהלכותיו שם, וראה ספרי חוקת פסקה קכו.

[10] רש"י שבת צה, ב ד"ה ואם היה.

[11] תוספות שם צו, א ד"ה ולעניין; רמב"ם טומאת מת כב, ח; וכך פשטות המשנה בכלים פרק י משנה ו.

[12] כלים פרק י משנה ב.

[13] רמב"ם טומאת מת שם; ובפירוש המשנה שם הוא מבאר, כי המשנה נאמרה רק לשיטה שאין לגרום טומאה לחולין בארץ ישראל, ואין הלכה כן.

[14] כסף משנה טומאת אוכלין טז, ט.

[15] כלים פרק ח משנה ו, אהלות פרק ח משנה ו; רמב"ם טומאת מת כ, א, כלים יד, ב.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש