קבלת הדם


קבלת הדם: קבלת דם הקרבן בידי כהן לתוך מזרק לאחר שחיטת הזבח.

נאמר בתורה: "והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב"[1]. מן הלשון "והקריבו" לומדים חז"ל, כי מדובר בפעולה של קבלת הדם, שבאמצעותה מקריבים את הקרבן על המזבח[2]. עוד למדו חכמים מן ההדגשה בפסוק זה אודות "בני אהרן הכהנים", כי מקבלת הדם ואילך, כל העבודות טעונות כהונה[3].

קבלת הדם בכהן כשר: קבלת הדם מתקיימת דווקא על ידי כהן הכשר לעבודה. לעומת זאת, אם עמד זר וקבל את הדם, או אפילו עמד כהן לקבל את הדם בשעה שאינו ראוי לעבוד, כגון כשהוא טמא* או שהוא מחוסר בגדים* - הקבלה פסולה[4]. כהן כשר שקיבל את הדם, ופסל אותו במחשבת פיגול* של 'חוץ לזמנו', או במחשבת 'חוץ למקומו'[5]*, ועדיין נשאר במקום השחיטה מדם הנפש, כלומר, הדם היוצא בשעת השחיטה וממשיך לצאת, רשאי הכהן לקבל דם זה במזרק בכשרות. כך גם אם קיבל כהן את הדם, אך הוא פסול עתה לעבודה, יכול כהן כשר לקבל מדם הנפש הממשיך לצאת, ובכך להכשיר את הקרבן[6].

קבלה ביד ימין: על המקבל להחזיק את המזרק ולקבל את הדם דווקא בידו הימנית, ואם קבל בידו השמאלית, הקרבן נפסל[7]. אם ידו השמאלית סייעה לידו הימנית - אין בכך כדי לפסול[8]. קיבל הכהן בידו הימנית והעביר לידו השמאלית, יחזיר ליד הימנית והקרבן כשר[9].

שיעור קבלת הדם: לכתחילה, יש לקבל את כל הדם לתוך המזרק, לאור האמור, ראוי לשחוט את הקרבן כשהשחיטה נעשית סמוך לכלי, והשוחט מקרב את הסימנים – הקנה והושט - ואת הורידים לתוך הכלי[10]. במקרה שרק חלק מן הדם נתקבל בכלי, יש לוודא שנתקבל לפחות שיעור של 'כדי הזייה'. אם לא נתקבל בכלי שיעור זה - לא נתקדש הדם[11].

קבלה בכלי קודש: דם הקרבן צריך להתקבל לתוך כלי שהוא קודש. אם התקבל הדם בכלי חול, יעביר הכהן את הדם לכלי קודש[12]. גם אם נשפך הדם מן המזרק אל הרצפה, ולאחר מכן נאסף אל הכלי, הדם לא נפסל[13]. מאידך, אם נשפך הדם ישירות על הרצפה מצוואר הבהמה, בטרם נכנס למזרק - הדם נפסל. במקרה זה אף אם יאספוהו ויתנוהו בכלי, נפסל ואינו חוזר להכשרו[14].


קבלת דם הקרבן בכלי שרת

בציור נראה כהן המקבל את דם הקרבן במזרק שהוא כלי שרת. הכהן מקרב את המזרק לבית השחיטה, ומשנעשתה 'קבלת הדם' כהלכה, מוליך הכהן את הדם לקיר המזבח.

[1] ויקרא א, ה.

[2] זבחים ד, א.

[3] יומא כז, א; רמב"ם ביאת המקדש ט, ו.

[4] משנה זבחים דף טו, ב; רמב"ם פסולי המוקדשים א, כז.

[5] ובפסח וחטאת - שלא לשמו.

[6] משנה בזבחים דף לב, א; רמב"ם פסולי המוקדשים א, כח; יד, ב.

[7] זבחים טו, ב. במשנה ורבי שמעון מכשיר; רמב"ם ביאת המקדש ה, יח.

[8] שבת צג, ב; רמב"ם שם.

[9] זבחים לב, א; במשנה. רמב"ם פסולי המוקדשים א, כד.

[10] זבחים כה, א; רמב"ם מעשה הקרבנות ד, ח.

[11] מנחות ז, ב; רמב"ם שם.

[12] זבחים לב, א; במשנה. רמב"ם פסולי המוקדשים א, כד.

[13] משנה שם; רמב"ם שם א, כה.

[14] זבחים כה, א; במשנה. רמב"ם שם.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש