פך קטן


פך קטן: כלי למדידת ומילוי שמן לכל נר במנרות המנורה.

אחד מכלי השרת במקדש היה פך קטן שבאמצעותו מדדו הכוהנים ומילאו את כמות השמן הנצרכת בכל נר מנרות המנורה.

פך קטן - כלי מדידה: נאמר בתורה: "באהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני ה'"[1] מכאן למדו חכמים, שכל נר מנרות המנורה צריך להכיל כמות שמן בכמות המאפשרת שהנר ידלק מערב עד בוקר. שיערו חכמים שכמות השמן הנצרכת היא חצי לוג שמן[2]. בהתאם לכך נקבע אחד מכלי המדידה ששימשו את הכהנים במקדש, היינו, פך קטן המיוחד למדידת חצי לוג שמן. באמצעות פך זה מילאו הכהנים כל נר מנרות המנורה בשמן[3].

הפך – כלי שרת: מובא בגמרא שכלי זה מוגדר ככלי שרת, ונמשח בשמן המשחה: "חצי לוג... למה נמשח?... שבו היה מחלק חצי לוג שמן לכל נר ונר"[4]. וכתבו הראשונים, ש"נעשה חצי לוג מכלי שרת לפי שמודד בו חצי לוג לכל נר ונר"[5]. לאור האמור ראוי לכתחילה לעשות כלי זה מזהב, כדין המנורה וכליה, אך בדיעבד בהיעדר זהב, ניתן לעשות כלי זה – שהוא כלי שרת- מכל מתכת שהיא[6].


פך קטן של שמן

בתמונה נראה פך שמן עשוי זהב, כפני שנעשה במכון המקדש. פך זה נעשה למדידת שמן לכל נר מנרות המנורה בסך חצי לוג שמן, להטבת הנרות מדי יום ביומו במהלך עבודת התמיד.

[1] שמות כז, כא.

[2] מנחות פט, א. רמב"ם תמידין ומוספין ג, יא. חצי לוג במידות ימינו הם 150 סמ"ק.

[3] מנחות שם. רמב"ם כלי מקדש א, יז.

[4] מנחות פח, ב.

[5] פירוש המשנה לרמב"ם מנחות ט, ג.

[6] מנחות כח, ב; רמב"ם בית הבחירה א, יא; א, יח.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש