פלגס


פלגס: כבש מבן שנה ויום ועד גיל שנה ושלשים יום.

מבחינת ההלכה כבש בן שנה ויום אחד כבר יצא מגדר 'כבש' אך טרם הוגדר בגדר 'איל'. שכן, המושג 'איל' בתורה ובדברי חז"ל עניינו כבש בן שנתיים. גם כבש בגיל שנה ושלשים ואחד יום אף הוא מוגדר כאיל, זאת, לאור הכלל - מקצת שנה - הרי היא ככולה. נמצא, שבהמה זו במהלך החודש השלוש עשרה לחייה אינה 'כבש', ולכלל 'איל' לא הגיעה. בדברי חז"ל נקרא כבש כזה - 'פלגס'[1].

פלגס – משמעות השם: נחלקו תנאים מה שם הכבש, שמכלל כבש יצא, ולכלל איל לא הגיע "רבי טרפון קורהו פלגס, בן עזאי קורהו נוקד, ר' ישמעאל קורהו פרכדיגמא[2]". הלכה כרבי טרפון, וכבש זה נקרא 'פלגס'[3]. המילה פלגס היא מילה יוונית, ונחלקו ראשונים בדרישת השם ומשמעותו בהקשר זה: יש שכתבו, שמילה זו הוראתה פלג, כלומר ממוצע בין זה לזה, כשהכוונה לכבש שיצא מכלל כבש ולכלל איל לא בא[4]. ואחרים אומרים, שפלגס מלשון 'פלג גס', כלומר עבר את גבולו בהרבה[5].

פלגס – בריה בפני עצמה? נחלקו תנאים בהגדרת מעמדו של הפלגס: רבי יוחנן סובר שהפלגס הוא בריה בפני עצמה, ואילו לדעת בר פדת הפלגס הוא ספק כבש ספק איל. נפקא מינא למחלוקת זו מוצאים אנו במקרה שאדם נדר להביא לקרבן כבש או איל, ולבסוף הביא פלגס. מעתה, אם פלגס הוא בריה בפני עצמה, הרי שלא הביא לא כבש ולא איל, ועל כן לא יצא ידי חובתו וחייב להשלים נדרו. אולם, אם פלגס הוא ספק כבש ספק איל, הרי שיש ספק אם ניתן להביאו במקום כבש או במקום איל וצריך להביא מה שנדר. להלכה מצינו, שאם טעה והביא פלגס - נותן עליו נסכי איל, שנאמר: 'או איל'[6].


'פלגס' ו'איל' – וההבדלים

בתמונה נראים כבשים, חלק מהם בגדר 'פלגס' – בעלי קרניים קטנות, וחלק מהם שגדלו – הרי הם בני שנתיים - שהקרניים גדלו עם הזמן והסתעפו (התמונה לקוחה מגן חיות בורגרס).

[1] משנה פרה א, ג. ראש השנה י, א. רמב"ם מעשה קרבנות א, יד.

[2] פרה א, ג: פרכדיגמא הוא שמו של מטבע יווני שנפסל בשימוש, ור' ישמעאל משווה בין מטבע זה לבהמה שגם היא נפסלת לשימוש, שכן אינה כבש ואינה איל (רע"ב, ועוד).

[3] ראשונים ואחרונים.

[4] רע"ב בפירוש המשנה שם.

[5] רמב"ם שם.

[6] במדבר טו, ו; חולין כג, א; רמב"ם מעשה הקרבנות טז, ב, ורדב"ז שם.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש