פנחס המלביש


פנחס המלביש: הממונה על הלבשת הכהנים במקדש.

חמישה עשר ממונים היו במקדש והיו מופקדים כל אחד בתחומו ומחלקתו. אחד הממונים היה פנחס המלביש[1], אשר מתפקידו היה להלביש את הכהנים בבגדי הכהונה.

השם ומקורו: באשר לשם 'פנחס המלביש' כתבו הראשונים, שפעמים נקרא תפקיד מסוים או לשכה מסוימת על שם האיש שהתפרסם במומחיותו, במידותיו ובצדקותו, ונמנו במשנה האישים "החסידים המפורסמים", שעל שמם נקרא התפקיד בהמשך. עוד כתבו הראשונים, ש"פנחס המלביש אחראי על הלבשת הכהנים איש כמידתו, וכמו כן - "יתעסק בהחסנתם ועשייתם"[2].

הלבשת הכהנים: בגדי כהונה צריכים שיהיו לפי מידת הכהן הלובשם, שנאמר: 'מדו בד', שלא יהיה בגד קצר מדי או רחב מדי. כן צריכה להיות התאמה בין הבגדים[3], ובפרט בגדי הכהן הגדול, שם האפוד והחושן מותאמים זה לזה בשרשראות זהב והכל יחד צריך להיראות "לכבוד ולתפארת"[4]. פנחס המלביש התפרסם ביכולתו להכין בגדים, אף בגדי חול, ופנו אליו גם מחוץ למקדש[5].

מתפקידיו: לפנחס המלביש היתה לשכה מיוחדת בבית המקדש[6]. כאמור, בנוסף להלבשת הכהנים לקראת עבודת היום, היו באחריותו תחומים נוספים, כמו שמירת בגדי הכהונה בלשכה מיוחדת והטיפול בהם, לבל יעלו עובש, או יאכלם עש ומזיקים אחרים[7]. יש מי שכתב, שגם אריגת הבגדים והכנתם היתה באחריותו[8].

עוזריו: כמו לכל אחד מהממונים, היו תחת ידו של פנחס המלביש עובדים רבים. יש הסוברים, כי העובדים שתחת ידו הם המכונים 'חזנים'[9]. במשנה המתארת את ההכנות לסדר העבודה, נאמר: "מסרום לחזנים והיו מפשיטים אותם את בגדיהם ולא היו מניחים עליהם אלא מכנסים בלבד"[10]. ברור, שאם הוטל עליו לארוג ולהכין את כל בגדי הכהונה, היה צריך לכך עוזרים רבים, כגון להביא פשתן ממרחקים, לארוג ולתפור ולהתאים את הבגד לאיש.

מדברי חז"ל

עובדי לשכת פנחס המלביש – מומחים בתחומם

"'פנחס המלביש', היה מלביש בגדי כהונה גדולה [והתפרסם במומחיותו בעשיית בגדים]. מעשה בכהן אחד [בלשכה] שהלביש לאיסטרגוס אחד, ונתן לו שמונה זהובים, ויש אומרים שנים עשר זהובים נתן לו בשכרו". ירושלמי שקלים ה, א.


פנחס המלביש מתאים את הבגד לכהן

בציור נראה כהן המסייע לכהנים ללבוש את בגדיהם, כשהוא מוודא שהבגד תואם את מידותיו.

[1] משנה שקלים ה, א.

[2] פירוש המשנה לרמב"ם שקלים ה, א.

[3] עיין ערך 'בגדי כהונה'.

[4] שמות כח, ב ושם בפסוק מ.

[5] וראה בירושלמי שקלים שם (מובא כאן בסוף הערך), ובשיר השירים רבה ג, ו.

[6] ראה ערך 'לשכת פנחס המלביש'.

[7] רע"ב שקלים שם ומידות א, ד.

[8] רמב"ם בפירושו לשקלים שם, ובהלכות כלי המקדש ז, כ: "ומתחת ידו נעשה הכל". ובמראה הפנים על הירושלמי שם מבאר בדעת הראב"ד בהשגה שם ("אומר אני שהוא פנחס המלביש"), שהוא חולק וסובר, כי פנחס היה רק מלביש ולא עושה דברים נוספים. לעומת זאת, כבעל תפארת ישראל בהלכתא גבירתא על שקלים שם מבאר, כי הראב"ד רוצה לומר, שלא רק הכנת הבגדים היתה נעשית על ידו, אלא גם ההלבשה; ובספר 'בית יחזקאל' עמוד שטו, רוצה לומר בדעת הרמב"ם, כי פסק שלא כירושלמי, ולדעתו לא היה ממונה על ההלבשה כלל – ומביא אפשרות שהדבר תלוי אם גורסים פנחס "המלביש" או "על המלבוש".

[9] ראה ערך 'חזן'.

[10] משנה תמיד ה, ג; תפארת ישראל ובאר שבע שם.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש