עולות הבאות בגלל שתי הלחם


עולות הבאות בגלל שתי הלחם: קרבנות עולה הבאים בחג השבועות עם שתי הלחם.

נאמר בתורה: "והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר אחד ואילים שנים יהיו לכם"[1]. קרבנות אלו היו מובאים כקרבן עולה – שבעה כבשים בני שנה. פר אחד ושני אילים - עולים על המזבח בגלל מנחת שתי הלחם וכתוספת אליהם. כמו כן, בנוסף לקרבנות עולה אלו מקריבים עם שתי הלחם גם שעיר חטאת ושני כבשי שלמים[2].

כשאין מקריבים עולות או שתי הלחם: הלכה היא, שאין קרבנות העולה מעכבים את שתי הלחם, ושתי הלחם אינם מעכבים את קרבנות העולה. לפיכך, אם מסיבה כל שהיא, אחד מאלו חסר – מקריבים האחד בלא השני. כמו כן, אין העולות מעכבות את הבאת קרבנות המוספים[3].

דין הקרבנות בשבת ובטומאה: קרבנות עולה אלו הינם קרבנות שזמנם קבוע, וכיוון ש'טומאה דחויה בציבור' מקריבים עולות אלו גם במצב טומאה. כמו כן, מקריבים קרבנות אלו גם בשבת ככל קרבן ציבור הדוחה את השבת[4].

טעם קרבנות שתי הלחם

"כמו שהמלכים והשרים 'לא על הלחם לבדו' ישימו שולחנם, כי אם על מיני בשר הנבחרים שבמינם - כן מפני הדימוי, ציוה ה', שיקריבו על הלחם - 'שבעת כבשים תמימים ופר בן בקר ואיל ומנחתם ונסכיהם'. וכל זה לכבד השולחן האלוהי בבשר ובלחם ממינים שונים, בשמן וביין... אמנם טעם קרבן השבועות נראה לי, שהיו שבעה כבשים כנגד שבע שבתות תמימות שספרו... והשלמים - כדי שיאכלו הכהנים וישמחו גם הבעלים עמ אברבנאל ויקרא פרק כג

הם" (אברבנאל ויקרא כג, יח).


קרבנות עולה הבאים עם 'שתי הלחם' - בחג השבועות

בציור נראים קרבנות העולה המובאים לעזרה להקריבם יחד עם 'שתי הלחם' בחג השבועות: שבעה כבשים (מימין) פר לעולה (במרכז) ושני אילים.

[1] ויקרא כג, יח.

[2] מנחות מה, ב, כדעת ר' עקיבא וכן פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ח, א. לדעת ר' טרפון שם, קרבנות אלו שייכים לקרבנות המוספים.

[3] מנחות מה, ב. רמב"ם תמידין ומוספין ח, יז - יט.

[4] תמורה יד, א; רמב"ם ביאת מקדש ד, י.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש