עולת יחיד ועולת ציבור


עולת יחיד ועולת ציבור: עולת יחיד – קרבן עולה הבא מכספי היחיד, ועולת ציבור באה מכספי הציבור.

עולת יחיד: נקראת כך, משום שבעליה הוא אדם יחיד, בניגוד לקרבן המובא על ידי הציבור מכספי הציבור, הנקרא עולת ציבור*.

פירוט העולות: להלן רשימת העולות המוגדרות כעולות יחיד[1]: עולת נדר* או נדבה*, עולת-ביכורים*, עולת-ראיה*, איל-כהן-גדול-ביום-הכיפורים*, עולת-דל*, עולת-גר*, עולת-עצים*, עולת-נזיר-שנטמא*, עולת-נזיר-טהור*, עולת-זב*, עולת-זבה*, עולת-יולדת*, עולת-מצורע*.

עולת ציבור: 'עולת ציבור' נקראת בשם זה, משום שבעליה הם הציבור, כלומר, כל ישראל. עולה זו באה מכספי תרומת הלשכה*, המכילה כספים שנאספו מכל עם ישראל במצות מחצית-השקל*[2].

פירוט העולות: להלן רשימת העולות המוגדרות כעולות ציבור[3]: עולת-תמיד*, עולת המוספים*, פרי-עבודה-זרה*, עולת-שתי-הלחם*, קיץ-המזבח*.


קרבן ציבור – נקנה בכספי הציבור

בציור נראים זקני הסנהדרין סומכים את ידיהם על 'פר העלם דבר של ציבור'. הקרבנות נקנים מכספי שנים עשר שבטי ישראל.

[1] להרחבה בנוגע לכל אחד מהם, יש לעיין בערך המתאים.

[2] משנה שקלים ד, א; רמב"ם הלכות שקלים ד, א.

[3] להרחבה בנוגע לכל אחד מהם, יש לעיין בערך המתאים.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש