עז


עז: בהמה ממשפחת הצאן*. במושג 'עז' נכלל: שעיר*, שעירה, שעיר עזים, שעירת עזים.

משפחת העזים מתחלקת לשניים: גדולים וקטנים. שעיר העזים שהוא בן שנה – זמנו עד גיל שנה. באשר לשעיר שהוא בן שנתיים – זמנו החל מגיל שנה ואילך[1].

קרבנות ממשפחת העזים: שעירי עבודה זרה*, שעיר יום הכיפורים*, שעיר הנשיא*, חטאת עבודה זרה* של יחיד, שעירי המוספים*, חטאת הבאה בגלל שתי הלחם*, קרבן פסח*, קרבן פסח שני*.

מהלכותיו: הלכה היא, שאם נדב להביא גדי צעיר, היינו, שעיר עזים, והביא שעיר מבוגר, כלומר שעיר בן שנתיים - יצא[2].


שעיר עיזים

בציור נראה שעיר בן שנתיים, הבא ככפרה על המזבח עבור חטאים שונים, כגון, שעירי יום הכיפורים, שגגת עבודה זרה ועוד.

מן המדרש

שני שעירי עיזים לכפר ביום הכיפורים – בזכות יעקב

"אהרן כשהיה נכנס לבית קדשי הקדשים - אילולי זכויות הרבה שהיו נכנסות עמו ומסייעות אותו לא היה יכול לעמוד שעה אחת מפני מלאכי השרת שהיו שם... מניין שאף זכות יעקב [נכנסת עמו]? שנאמר: 'ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים' - אותן שאמרה לו אמו: 'וקח לי משם שני גדיי עזים טובים'. מהו 'טובים'?... טובים לך טובים לבניך; טובים לך - שאתה נכנס, ומאכיל את אביך ונוטל הימנו את הברכות! טובים לבניך - שהם מתלכלכין בעוונות כל ימות השנה, ומביאים שני שעירים ביום הכפורים והם מתקרבים [למזבח] ומתכפר להם!" (פסיקתא רבתי פיסקא מז, אחרי מות).

מעולם המחשבה

השעיר דרגה פחותה בבהמה - לכפרת עבירה חמורה

"דע שכל מה שהיה החטא יותר גדול - היה קרבנו ממין פחות יותר, ומפני זה היה שגגת עבודה זרה - שעירה לבד [קרבן שהוא פחות משתי סיבות: א. הבאתו מן השעירים. ב היותו נקבה]... ואין חטא יותר גדול מעבודה זרה, ואין חלק מין יותר פחות משעירה. [מאידך] להגדיל מעלת המלך היה קרבן שגגתו שעיר [ולא שעירה]. אבל כהן גדול וציבור אין שגגתן מעשה גמור [עבירה בידים] אך היא הוראה [בפה] ומפני זה הבדיל קרבנם בפרים [ואם הורו] בעבודה זרה [שהיא חמורה קרבנם] שעירים" (מורה נבוכים, ג, מו).

[1] רמב"ם מעשה קרבנות א, יד. על פי פרוש הכסף משנה שם. ועיין משנה למלך שחולק בדבר.

[2] מנחות קז, ב. רמב"ם מעשה קרבנות טז, א.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש