עבודת לילה


עבודת לילה: עבודות במקדש שכשרות גם בלילה.

נאמר בתורה בעניין הקרבנות: "זאת התורה לעולה, למנחה, ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים. אשר ציוה ה'... ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם"[1], ולמדו חז"ל מפסוק זה, כי עבודת המקדש נעשית דווקא בשעות היום ולא בשעות הלילה[2]. עם זאת, ישנן פעולות השייכות לעבודות היום, אשר ניתן לעשותן גם בשעות הלילה, והן מכונות בלשון חז"ל 'עבודת לילה'.

עבודות הכשרות גם בלילה: ההקטרה* של החלבים והאיברים על אש המערכה מתקיימת כל הלילה[3], משום שהיא מהווה המשך לעבודת היום[4]. תרומת-הדשן* נעשית בדרך כלל כאשר עדיין לילה, משום שהיא מהווה התחלה לעבודת היום[5]. כמו כן, הלכה היא, שנסכים* הבאים עם הזבח, מוקרבים דווקא ביום, עם זאת, נסכים הבאים בפני עצמם מקדישים אותם לכתחילה בלילה ומקריבים אותם בלילה עד עלות השחר[6]. גם ניסוך המים* יכול להיעשות בלילה[7], וכתבו הראשונים: "אם הקדים ניסוך המים לזבח [וניסך את המים קודם לקרבן תמיד של שחר] אפילו ניסכן בלילה – יצא"[8]. כך גם באשר לפרים ושעירים הנשרפים* שהקריבום ביום, ניתן לשורפם בלילה[9].


הקטר אימורים בלילה

בציור נראה כהן המקטיר אימורים של קרבן שהוקרב ביום, שכן, הקרבן מובא ביום ואילו האימורים מוקרבים גם בלילה.

פעולה הנעשית דווקא בלילה: קציר העומר* נעשה לכתחילה בלילה[10], משום שהבאת העומר צריכה להיות ביום, ככתוב: "מיום הביאכם את עומר התנופה"[11], והקצירה צריכה להיעשות לפני ההבאה, והיינו בלילה[12]. וכתבו הראשונים: "מצותו [לכתחילה] להקצר בלילה בליל ששה עשר, בין בחול בין בשבת. וכל הלילה כשר לקצירת העומר, ואם קצרוהו ביום – כשר"[13]. יש אומרים ששמירת המקדש היתה מתקיימת בשעות הלילה בלבד[14], אולם רבים מן הראשונים סוברים שהיא מתקיימת אף בשעות היום[15].

לבישת בגדי כהונה בלילה: יש הסוברים, שמאחר שהלילה אינו נחשב לזמן עבודה, אין לכהנים בכללם ללבוש בגדי כהונה בלילה אלא לצורך עבודה הנעשית בלילה[16]. ויש המתירים ללבוש אף בלילה עד זמן שינה[17]. ובאשר לכהנים העוסקים בהקטר חלבים בלילה, אלו לובשים את בגדיהם לעבודה זו גם בלילה, ככל שאר העבודות הצריכות בגדי כהונה.

[1] ויקרא פרק ז, לז.

[2] זבחים צח, א; רמב"ם מעשה הקרבנות ד, א.

[3] משנה במגילה כ, ב; רמב"ם שם ד, ב. וראה בערך הקטרה מחלוקת הראשונים אם גזרו בזה עד חצות או לא.

[4] יומא כב, א.

[5] יומא שם; וראה רמב"ם תמידין ומוספין ב, יא, שבדרך כלל היו עושים זאת בעלות השחר ורק ברגלים וביום הכיפורים היו מקדימים.

[6] תמורה יד, ב; רמב"ם מעשה הקרבנות ד, ה.

[7] תענית ב, ב וכפי שמבארים שם המפרש ותוספות ד"ה איבעיא.

[8] כך נראה מלשון הרמב"ם תמידין ומוספין י, ז וראה במשנה למלך (וראה בערך ניסוך המים שיש מי שפוסל את הניסוך בלילה).

[9] ירושלמי יומא ו, ו; רמב"ם מעשה הקרבנות ז, ה.

[10] משנה מגילה כ, ב; רמב"ם תמידין ומוספין ז, ו - ז.

[11] ויקרא כג, טו.

[12] על פי מנחות סו, א ורש"י שם ד"ה קצירה.

[13] רמב"ם תמידין ומוספין ז, ו.

[14] רמב"ם בית הבחירה ח, ב; ונראה לכאורה מדבריו שרק בשעות הלילה היתה מתקיימת השמירה.

[15] מפרש לתמיד כה, ב ד"ה היו, וראה בהרחבה בספר 'שמירת המקדש' פרק ד.

[16] תוספות מנחות מא, א. דיבור ראשון.

[17] דרך אמונה, כלאים י, לב, בשם הראב"ד 'כתוב שם' ביצה ז, א.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש