ננסים


ננסים: עמודים נמוכים שהיו בבית המטבחיים.


בבית המטבחיים* שבצפון המזבח היו שמונה עמודים נמוכים, ולכן נקראו 'ננסין', והיו עשויים אבן[1] לצורך הפשטת הקרבנות. על עמודים אלה היו לוחות מרובעים מעץ ארז, וכלשון המשנה: "בית המטבחיים היה לצפונו של מזבח, ועליו שמונה עמודים ננסין, ורביעין של ארז[2] על גביהן, ואונקליות של ברזל היו קבועין בהם"[3].

הריבועים של עץ ותפקידם: בריבועים אלה היו קבועים אונקליות* - כעין ווים[4], שבהם היו תולים את הבהמות לאחר שחיטתן ומפשיטים את עורן. בלוחות היו שלושה סדרים, כלומר, שורות של אונקליות, כדי לתלות בהן בהמות גדולות וקטנות. במהלך ההפשט היו מניחים את גוף הבהמות על שולחנות* של שיש שהיו בין העמודים[5]. יש מפרשים שהאונקליות שעל הננסים נזכרו בתיאור בית המקדש ביחזקאל, ככתוב: "והשפתים טופח אחד"[6], ששפתים אלה הם האונקליות שעל הננסים[7].

הננסים שבצפון המזבח

בציור נראה כהן עומד ליד 'ננס' כשהוא פושט את עור בהמת הקרבן. בראש ה'ננס' נראה 'ריבוע של ארז', ובו קבועים אונקליות של ברזל. האונקליות נקבעו באופן מדורג, כדי לאפשר לתלות עליהן בהמות בגדלים שונים.

[1] רע"ב תמיד ג, ה.

[2] עיין ערך 'לא תטע אשרה' שם נדונה השאלה של השימוש בעץ בעזרה סמוך למזבח.

[3] מידות ג, ה.

[4] וראה רש"י פסחים סד, א ד"ה אונקליות: "מסמרים שראשיהם כפופים למעלה".

[5] משנה מידות ג, ה. ומשנה תמיד ג, ה, ובמפרשים שם. לגבי השולחנות שבין העמודים, ראה תוספות יומא טז, ב. ד"ה מן.

[6] יחזקאל מ, מג.

[7] רש"י ורד"ק ומצו"ד שם, ע"פ תרגום יונתן שם, שכתב: "וענקלין נפקין פשט חד קביעין בעמודי בית מטבחיא" (תרגום: וווים יוצאים טפח אחד, קבועים בעמודי בית המטבחים).


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש