נדמה


נדמה: בהמה שנולדה, ומתברר שהיא דומה למין אחר, כגון רחל שילדה כמין עז – פסולה להקרבה.

נאמר בתורה: "שור או כשב או עז כי יוָלד"[1], ודרשו חז"ל: "או עז – פרט לנדמה", שהוא פסול להקרבה[2].


איסור נדמה: רחל – כבשה בוגרת - שילדה כמין עז, או עז שילדה כמין כבש – הולד פסול להקרבה, זאת, אפילו אם הבהמה שנולדה דומה בכמה סימנים לבני מינה[3]. יש אומרים ש'נדמה' נכלל בפסול 'כלאיים'*, משום שהוא דומה לו[4]. לעומת זאת יש מי שאומר, שהוא נכלל בפסול 'בעל מום'*, משום שאין לך מום קבוע גדול משינוי זה[5]. כהן שעבר והקריב 'נדמה' – אינו לוקה, כיון שאיסורו אינו מפורש בתורה[6].

'נדמה' שנולד לכבשה – פסול להקרבה

כבשה שילדה ולד הדומה לעז, כגון הולד הנראה בתמונה שיש לו קרניים, הרי זה 'נדמה' ופסול לקרבן.

[1] ויקרא כב, כז.

[2] ספרא אמור פרשה ח, ג. ב"ק עז, ב. חולין לח, ב. בכורות יב, א. שם יז, א. שם נז, א. נדה מא, א. רמב"ם איסורי מזבח ג, ה.

[3] רמב"ם שם.

[4] תוספות בכורות נז, א ד"ה חוץ. כס"מ הל' איסורי מזבח שם בדעת הרמב"ם.

[5] משנה למלך שם ע"פ הרמב"ם שם.

[6] רמב"ם שם ה"ז.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש