משזר


משזר: שזירת חוטים דקים לחוט אחד עבה.

פעמים רבות בתורה נזכר הביטוי "משזר". ביטוי זה בא להבדיל ביו חוט טווי, שהוא חוט בודד, לבין חוט שזור, כלומר, חוט מורכב מחוטים אחדים, אשר כל אחד מהם מפותל בפני עצמו, ובנוסף לכך מפותלים חוטים אחדים סביב עצמם לחוט אחד. בשזירת חוטים אחדים בשיטה האמורה מקבלים חוט עבה וחזק בהתאם לצורך.

משזר - כפול שש: הביטוי 'משזר' מופיע לרוב בצמוד למילה "שש"*, כגון: "שש משזר". כך נאמר ביריעות המשכן[1]; וכך בפרוכת המבדילה בין הקודש לבין קדש הקדשים[2]; וכך גם במסך פתח האהל[3] ועוד. עם זאת, מצינו, שבמקום אחד מופיע הביטוי "משזר" ללא "שש", היינו, ברימוני המעיל*, ככתוב: "ויעשו על שולי המעיל רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני – משזר"[4].

פירוש המילה 'משזר': בכל מקום בתורה בו נאמר "שש" או "שש משזר", הכוונה היא לששה חוטים דקים הנשזרים יחד לחוט עבה, ואילו כאשר נאמר "משזר" ללא "שש", הכוונה היא לשמונה חוטים הנשזרים יחד[5].


כישור לשזירת חוטים

בתמונה נראה כישור לשזירת חוטי פשתן עבור בגדי כהן הדיוט. חוטים אלה נעשו כפול שש.

מן המדרש

'משזר' ביריעות המשכן – מחלוקת חכמים

מצינו מחלוקת חכמים בפירוש המושג 'משזר', שנאמר ביריעות המכסות את תקרת המשכן: "כיצד היו מקרין את המשכן? היה מביא עשר יריעות של תכלת ושל ארגמן ושל תולעת שני ושל שש משזר, שנאמר: 'ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש משזר, ותכלת וארגמן ותולעת שני' (שמות כו). - חוטן כפול שלשים ושנים: דברי ר' נחמיה. שר' נחמיה אומר: 'חוט אחד' - כפול לשנים. 'שזור' – לארבעה. 'משזר' - לשמונה, נמצא חוטן [של ארבעה - שש, תכלת, ארגמן ותולעת שני] כפול לשלושים ושנים. וחכמים אומרים: 'חוט אחד' - כפול לשנים. 'שזור' – לשלשה. 'משזר' - לששה, נמצא חוטן כפול לעשרים וארבעה". ברייתא דמלאכת המשכן פרק ב.


חוט 'משזר' - עבור בגדי הזהב של הכהן הגדול

בתמונה נראה חוט שזור מעשרים ושמונה חוטים: זהב, תכלת, ארגמן, תולעת שני ושש. כל אחד מן החוטים שזור מששה, חוץ מן הזהב השזור כחוט בודד בתוך כל אחד מארבעת החוטים האחרים. חוט עבה זה הנשזר מכל החוטים גם יחד, נעשה לצורך אריגת האפוד והחושן - בגדי הזהב של הכהן הגדול.

ככתוב: 'בגדי שש', ולכן נעשו 'שש משזר'.

[1] שמות כו, א.

[2] שמות כו, לא.

[3] שמות כו, לו.

[4] שמות לט, כד.

[5] יומא עא, ב; רמב"ם כלי המקדש ח, יד.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש