משיחה במנחות


משיחה במנחות: משיחת שמן מיוחדת שעושים במנחת רקיקין*.

נאמר בתורה: "וכי תקריב קרבן מאפה תנור, סולת חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן"[1]. מכאן למדו חז"ל שבמנחות הנאפות בתנור, יש שני סוגים: מנחת חלות שאותה בוללים בשמן, ומנחת רקיקים שאותם מושחים בשמן[2].

שלבי ההכנה - והמשיחה: הנודר להביא מנחת מאפה תנור צריך להביא מנחת סולת העשויה חלות או רקיקין[3]. מנחה זו מביאים כשהרקיקין הם לחמים קטנים דקים ושטוחים[4]. להכנת מנחת הרקיקין כמה שלבים: לישה: תחילה לש האדם את הסולת במים פושרים בזריזות, כשהוא נזהר, שהבצק לא ייעשה חמץ. אפייה: שלב האפייה נעשה בתנור שבמקדש[5]. משיחה: לאחר האפייה מושח הכהן את הרקיקין בשמן זית[6].

צורת המשיחה: באופן המשיחה נחלקו חכמים: יש אומרים שהמשיחה נעשית בכמות של לוג שמן לכל עישרון של רקיקי סולת, וחוזר הכהן ומושח בכל כמות השמן שבלוג[7]. ויש אומרים שמושחים את השמן על הרקיקין בצורת 'כי' יוונית כלומר: C או: X. ובאשר לשאר השמן - זה נאכל לכהנים[8]. הלכה כדעה ראשונה[9].


משיחת שמן על חלה מן ה'רקיקין'

בתמונה נראית חלה אחת מחלות הרקיקין עשויה סולת. כן נראית צורת המשיחה בשמן על פני החלה. ניתן להבחין בקו מעוגל של השמן – בצורת האות C - כאותה דעה האומרת שיש למשוח את השמן על החלה באופן זה.

מהלכות המשיחה: יש מן התנאים הסובר שהנודר להביא מנחת תנור, רשאי להביא מחצה חלות ומחצה רקיקין[10]. במקרה זה לוג השמן מתחלק מחציתו לחלות ומחציתו לרקיקין. לשיטה זו מושח את חצי הלוג של הרקיקין על פני כל רקיק ורקיק, ואת השמן הנותר לאחר המשיחה - חוזר ובולל בו את החלות[11]. ויש אומרים, שהנשאר נאכל לכהנים[12]. רקיקין שהיו מביאים יחד עם קרבן התודה ועם שלמי הנזיר היו מושחים אותם בשמן לאחר אפייתם[13]. אם שכח ולא משח את הרקיקין בשמן, המנחה כשרה[14]. אמנם אם בלל את הסולת בשמן לפני האפייה כבמעשה מאפה חלות - המנחה פסולה[15], ויש מי שכתב שגם בזה אינו מעכב[16].

[1] ויקרא ב, ד.

[2] מנחות עד, ב - עה, א. רמב"ם הלכות מעשה קרבנות יג, ט.

[3] ת"ק במשנה מנחות סג, א; דעת ר' יהודה בברייתא שם.

[4] פירוש המשנה להרמב"ם ביצה ב, ה; עדיות ג, י; המאירי נדה עב, ב.

[5] רמב"ם שם יב, כג; יג, ח; יג, יב.

[6] רמב"ם שם יג, ח.

[7] דעת ת"ק בברייתא מנחות עה, א.

[8] משנה מנחות עד, ב; דעת ר' שמעון בבריתא שם עה, א.

[9] רמב"ם שם יג, ט. וראה סמ"ג עשה קפו שהביא שתי הדעות ולא הכריע. ובכסף משנה הקשה מדוע הרמב"ם פסק כנגד סתם משנה.

[10] דעת ר' שמעון במנחות סג, א. וראה מנ"ח קמד שהרמב"ם סובר שהעושה בדיעבד כר"ש יצא ידי חובתו.

[11] דעת ת"ק בברייתא מנחות עה, א.

[12] דעת ר' שמעון בן יהודה בשם ר' שמעון שם.

[13] רמב"ם שם ט, כא; ט, כג ובלחם משנה שם.

[14] מנחות יח, א; רמב"ם שם ט, י, א.

[15] תוספתא מנחות ח, ו; הרא"ם ויקרא ב, ד.

[16] לחם משנה מעשה הקרבנות יג, ח.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש