משוקדים


משוקדים: מקישוטי מנורת המקדש.

המושג 'משוקדים' נאמר בתורה ביחס למנורה[1]: "ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה". בדברי חז"ל מובא[2], שפסוק זה הוא אחד מחמישה פסוקים שאין להם הכרע. כלומר, שתי אפשרויות פירוש לפנינו; האחת: המילה 'משוקדים' היא המשך למילה גביעים, ולאור האמור הגביעים צריכים להיות משוקדים. השניה: המילה משוקדים פותחת משפט חדש, היינו: 'משוקדים כפתוריה ופרחיה', אזי הכפתורים והפרחים משוקדים ולא הגביעים! הספק והפתרון יידונו להלן.

'משוקדים' - הגדרה: בפירוש עצם המושג 'משוקדים' מצינו כמה הסברים: תרגום אונקלוס מתרגם[3]: 'ובמנרתא ארבעה כלידין מצירין', הווה אומר, המושג 'משוקדים', לדעתו, הוא ציור המצוייר על המנורה, וכן כתבו ראשונים נוספים[4]. לשיטתם ניתן להוסיף ציור כרצון האומנים ואין הציור חייב להיות דומה לשקדים. כך גם מתרגם יונתן בן עוזיאל: 'וּבִמְנַרְתָּא אַרְבְּעָה כַּלִּידִין מְשַׁקְעִין בְּצִיּוּרֵיהוֹן', ונראה מדבריו, שציור זה צריך להיות משוקע במנורה. יש מן הראשונים שפירש שיש קשר בין הציור, או התבליט, לבין המושג 'משוקדים', וכתב, שהציור הוא ציור דומה לשקדים, ובלשונו[5]: "ומה שנאמר בתורה 'משוקדים' פירושו - עשויה שקדים, והיא אומנות ידועה אצל אומני הנחושת, שהם מכים בקורנס על המתכת עד שייעשה כולו שקדים שקדים, וזו מלאכה ידועה שאין צורך לתארה", וכן כתבו ראשונים נוספים[6]. מדבריהם נראה, ש'משוקדים' אלו אינם פיתוחים סתמיים במנורה, אלא, שפיתוחים אלו חייבים להיות בצורת שקד דווקא, ולא ניתן לחרוט ולצייר במנורה דברים אחרים.


משוקדים – דווקא גביעי המנורה - או כפתוריה ופרחיה? – כאמור לעיל, אחד המקראות שאין להם הכרע בתורה הוא הפסוק: "ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה", ומתעורר ספק, האם המילה משוקדים מתייחסת לגביעי המנורה או לכפתוריה ופרחיה? להלכה נפסק, שהמילה 'משוקדים' מכוונת לאמור לפניה ולאמור לאחריה, כלומר, גם לגביעי המנורה וגם לכפתוריה ופרחיה.

'משוקדים' לעניין הלכה: כך נאמר להלכה: "בכל קנה וקנה מהן: שלשה גביעים - וכפתור ופרח, והכל – 'משוקדים', כמו שקדים בעשייתן"[7]. בטעם הדבר כתבו אחרונים, שאם עשה משוקדים בפרט בכלי ואין צורך בכך – אין בכך כלום, אך אם החסיר משוקדים בדבר הצריך להיות משוקד – המנורה פסולה, לכן חובה להחמיר ולעשות הכל משוקדים, ובכך ניתן לצאת ידי חובת ההלכה[8].

משוקדים – בכל קני המנורה או רק בקנה האמצעי? כאמור, יש מן הראשונים שכתבו שצריך לעשות את קישוטי המנורה משוקדים לא רק בקנה האמצעי, הקרוי בתורה 'מנורה' - וכפשט הפסוק, אלא יש לקשט את כל הגבעים והכפתורים שבכל קני המנורה. לעומתו כתבו ראשונים אחרים שאין זו אלא דעת יחיד[9].

גביעים כפתורים ופרחים – כולם משוקדים

בתמונה נראים שלשה גביעים, ועליהם כפתור מעוגל, ומעל הכפתור נראה פרח – כפי שנעשו על ידי האומן חיים אודם במכון המקדש. העיטורים כולם מעוטרים בתבליטים – כדעת הרמב"ם, וניתן להבחין בצורת השקד המופיעה בצורות שונות בכל אחד מן העיטורים.

[1] שמות כה, לד.

[2] יומא נב, א; מכילתא דר' ישמעאל פר' בשלח פרשה א.

[3] שמות כה, לד

[4] ראה רש"י שם.

[5] רמב"ם פרוש המשניות למנחות ג, ז

[6] רשב"ם וראב"ע על התורה שמות כה, לג.

[7] רמב"ם בית הבחירה ג, ב.

[8] כס"מ שם.

[9] רש"י ותוס' בדברי המשנה למלך שם ד"ה ושלש רגלים.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש