מקום הילוך רגלי הכהנים


מקום הילוך רגלי הכהנים: מקום המיועד להילוך הכהנים בראש המזבח.

על גג מזבח העולה, נקבע שטח לפנים מן הקרנות ברוחב אמה מסביב למזבח. תחום זה נקרא 'מקום הילוך רגלי הכהנים'[1], שכן, במסלול זה הלכו הכהנים בעת שעשו עבודות שונות מעבודות הקרבן על גבי המזבח[2].


תפקידו: מקום הילוך רגלי הכהנים נועד להקל על הכהנים בעבודתם, ולמנוע החלקה מעל גבי המזבח. מסיבה זו היה נמוך יותר מכלל המזבח, והיה כעין חריץ עמוק המקיף את מקום המערכה. מאידך, בצמוד לשפת המזבח, היתה בליטה, כדי שהכהנים לא יפלו מעל המזבח[3]. 'מקום הילוך רגלי הכהנים', נקבע בכל המזבחות, הן במזבח הנחושת שעשה משה והן במזבח העולה שבבית ראשון, וכך בימי בית שני[4].

בראשי חודשים: יש אומרים שאיברי מוספי ראשי חודשים היו ניתנים לפני הקרבתם במקום הילוך רגלי הכהנים[5], כדי לפרסם שיום זה הוא ראש חודש[6].

מקום הילוך רגלי הכהנים

בציור נראה כהן ההולך בתוך תחום 'מקום הילוך רגלי הכהנים' כשהוא נושא בידיו כלי לניסוך היין. מקום זה נמוך יותר במקום המערכה, ומערכות האש נקבעו לפנים מן התחום הזה. מקום זה שוקע ביחס לצדדים ובכך מונע הדבר מן הכהן מלהחליק לצידי המזבח.

[1] משנה מידות ג, א. רמב"ם בית הבחירה ב, ז.

[2] רע"ב שם.

[3] זבחים סב, א ורש"י שם.

[4] במזבח שבמשכן – רש"י שמות כז, ה. ובמזבח שבבית ראשון – כך עולה מדברי רבי יוסי במשנה מידות ג, א.

[5] רמב"ם תמידין ומוספין ו, ג, ע"פ משנה שקלים ח, ח, ונראה שהוא גורס במשנה שם על כרכוב המזבח ולמעלה. ואמנם רש"י סוכה נד, ב ד"ה ושל ראשי חדשים גורס באותה משנה "תחת כרכוב המזבח ולמטה" (וכן הגרסה בגמרא שם לפנינו) והוא מפרש שאיברי מוספי ראשי חודשים היו ניתנים על כבש המזבח, אבל מהתוספתא שקלים ג, יג ומהירושלמי שם ח, ד נראה כדעת הרמב"ם, וכ"כ תוס' בסוכה שם ד"ה דתניא שהגרסה הנכונה היא על כרכוב המזבח ולמעלה, וכ"כ מהר"י קורקוס בהל' תמידין ומוספין שם.

[6] סוכה נה, א, רמב"ם שם.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש