מפתחות העזרה


מפתחות העזרה: מפתחות ששימשו לפתיחת שערי העזרה וסגירתם.

כחלק מהעבודה במקדש, קיימו הכהנים והלויים פיקוח על שערי העזרה ודלתותיה, והשערים נפתחו ונסגרו לפי הצורך והזמן. פעולה זו נעשתה באמצעות ממונים מיוחדים, הנקראים – 'אמרכלים'*. כאמור, היה זה חלק מתפקידם של הלויים, ככתוב: "כי באמונה המה ארבעת גיבורי השערים הם הלויים... והם על מפתח ולבוקר לבוקר"[1]. מצינו עם זאת ממונים כהנים שפתחו דלתות במקדש. סגירת ופתיחת שערי העזרה היו באמצעות מפתח מיוחד לכל דלת. שערים אחרים במקדש נפתחו ונסגרו גם באמצעות 'נגר', וכדלהלן.


המפתחות במקדש וצורתם: מדברי חז"ל במקומות שונים מתברר, שצורת נעילת הדלתות והשערים במקדש נעשתה בכמה אופנים, כגון, באמצעות 'נגר', כלומר, "יתד שתוקעין בחור שבמפתן ונועלין בו את הדלת"[2], וכן באמצעות מנגנון נעילה שיש בו לשונית היוצאת מהדלת ונכנסת לחור שבמפתן, כלומר, מנגנון הפועל באמצעות מפתח. לדלתות ולשערים במקדש שננעלו באמצעות מפתח, היו מפתחות שונים לפי הגודל וצורת הדלת או השער; לדלתות העזרה בשערים הגדולים היו מפתחות בהתאם לגודלן, ואילו לדלתות של הפשפשים, שהיו בלשכות ובמעברים שביניהם – היו מפתחות קטנים יותר. יש מן הראשונים שכתב, שצורת הנעילה של הדלתות והשערים במקדש היתה כצורת הנעילה כיום, כלומר, באמצעות מפתח ולא באמצעות נגר, וכלשונו: "והיו מנעולי שעריהם בלי ספק כעין מנעולי הבורג, שעושים אצלנו, שאינם ננעלים אלא במפתחותיהן שבהן נפתחין"[3]. נראה מדבריו, שמנעול בורג זה הינו מנגנון כבימינו הפועל באמצעות מפתח[4]. עם זאת מצינו משנה מפורשת האומרת, שהיו משתמשים לנעילת שערי המקדש גם בנגר[5]: "נגר הנגרר נועלים בו במקדש אבל לא במדינה". נראה, אפוא, שבמקום גדול כמו המקדש, שיש בו מבנים רבים וכן דלתות ושערים לרוב, השתמשו בסוגים שונים של נעילה לפתחים ולדלתות, ולא רק ב'מנעול בורג', כמובא לעיל.

מפתח עתיק

מפתח בורג עתיק – עשוי ברונזה מתקופת הרמב"ם

נעילת שערי המקדש עם לילה: האחראים על המפתחות, ועל זמני הנעילה והפתיחה של השערים מתוארים במשנה: "בית המוקד – כיפה, ובית גדול היה מוקף רובדין של אבן וזקני בית אב ישנים שם ומפתחות העזרה בידם. ופרחי כהונה - איש כיסתו בארץ. ומקום היה שם אמה על אמה וטבלא של שיש וטבעת היתה קבועה בה, ושלשלת שהמפתחות היו תלויות בה. הגיע זמן הנעילה הגביה [הכהן השוער][6] את הטבלא בטבעת, ונטל את המפתחות מן השלשלת, ונעל הכהן מבפנים, ובן לוי ישן לו מבחוץ. גמר מלנעול החזיר את המפתחות לשלשלת, ואת הטבלא למקומה נתן כסותו עליה - ישן לו"[7]. בכך למעשה מתואר כיצד נעלו את שערי המקדש עם לילה. מפתחות שערי העזרה שננעלו, הופקדו בידי זקני בית אב הלנים בבית המוקד, ובכך נסגרה העזרה לכל, אלא אם כן נדרש כהן להכנס להפוך את האברים על המזבח בלילה[8]. באשר למפתח בית המוקד, זה הופקד בידי כהן האחראי על נעילת השער החיצון הפונה להר הבית. מטרת הנעילה היתה לוודא, שכל כהני בית אב, העתידים להשכים עם שחר לעבודתם, ילונו בבית המוקד, כך יוכלו לגשת מיד איש לעבודתו בעזרה ובהיכל. מסיבה זו החזיר הכהן השוער את המפתח לשלשלת שבטבלא, וישן לו עליה, כדי שלא יצאו כהני המשמרת בלילה מחוץ למקדש[9].

סדר פתיחת השערים בבוקר: במשנה מתואר סדר פתיחת השערים עם שחר: "מי שהוא רוצה לתרום את המזבח, משכים וטובל עד שלא יבוא הממונה... באיזו שעה הממונה בא? - לא כל העתים שוות! פעמים שהוא בא מקריאת הגבר או סמוך לו - מלפניו או מלאחריו. הממונה בא ודופק עליהם, והם פתחו לו [הכהן שישן על הטבלא פותח לו במפתח]. אמר להן [הממונה]: מי שטבל יבוא ויפיס![10]" בהמשך, פתח הממונה את הדלת הפונה לעזרה, וכלשון המשנה: "נטל [הממונה] את המפתח ופתח את הפשפש, ונכנס מבית המוקד לעזרה. נכנסו [כהני בית אב] אחריו, ושתי אבוקות של אור בידם, ונחלקו לשתי כיתות... הגיעו - אלו ואלו אמרו: שלום הכל שלום!"

האחראים על הנעילה והפתיחה היו בן גבר[11], וכן יוחנן בן גודגדא[12], "על פיו נועלין ועל פיו פותחין[13]".


מפתחות בית המוקד

בציור נראה הכהן - שומר המפתחות בבית המוקד (מימין) כשהוא קם בבוקר לקול דפיקות הממונה עם שחר. הכהן מרים את הטבלה עליה ישן, ובה תלוי מפתח השער הגדול. לאחר שפתח לממונה את שער בית המוקד לתחילת עבודת משמרת הכהנים החזיר את המפתח למקומו.

הממונים על פתיחת ונעילת השערים: במסכת מידות נאמר שמפתחות העזרה היו בידי זקני בית האב, וכהן פתח ונעל את הפשפש שבין בית המוקד לעזרה, ואילו במקומות אחרים מצינו[14], שהיו ממונים מיוחדים, כלומר, שבעה אמרכלים – שתפקידם לפתוח ולנעול את שערי העזרה. האם מדובר בסתירה? - האחרונים פותרים את הקושי באופנים שונים:

האחד: האמרכלים היו ממונים רק על שערים של ממון ההקדש, שצריכים פיקוח מיוחד, ואילו שאר השערים היו בידי זקני בית אב[15].

השני: זקני בית האב לא היו פותחים את השערים אלא בנוכחות שבעת האמרכלים[16].

השלישי: האמרכלים היו ממונים על פתיחת שבעת שערי העזרה, ותפקידם לפקח על כניסת העם למקדש ויציאתו משם. ואילו זקני בית האב היו ממונים על פתיחת וסגירת הדלתות והשערים של הלשכות השונות שבהן נעשתה עבודתם[17].

סתירה נוספת שיש לפתור, נוגעת לפסוקים במקרא מהם עולה, שהלויים, הם שפותחים את שערי העזרה - כנזכר בדברי הימים, שם נקראו 'שוערים'? ונראה להסביר כדעיל, שהלויים, הם שהיו פותחים את השערים במפתחות שבידם, ואילו האמרכלים היו אחראים על הנוהל והסדר בכניסה[18].

מן המדרש

"שנו רבותינו: כשחרב בית ראשון, מה עשו פרחי כהונה שבאותו הדור? נתקבצו כיתות כיתות ומפתחות העזרה והמקדש בידם, ועלו לגגו של היכל, ואמרו לפני הקב"ה: ריבונו של עולם! הואיל ולא זכינו להיות גזברים לפניך - הרי מפתחות שלך מסורות לך! וזרקום כלפי מעלה. מיד יצאת כמין פיסת יד וקיבלה מהם. ואף הם קפצו ונפלו לתוך האור. ועליהם מקונן ישעיה: 'משא גיא חזיון:... , ואף הקב"ה מקרקר [ובוכה] עליהם" (ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תכא).


המפתחות בעת החורבן

בציור נראים פרחי הכהונה מרימים את ידיהם השמימה בעת החורבן, ומפתחות העזרה בידם ואומרים: 'לא היינו גזברים נאמנים לפניך'...

[1] דברי הימים א' ט, כז, וראה רש"י, מצודת דוד ומלבי"ם שם.

[2] שבת קכו, א ורש"י שם ד"ה נגר.

[3] פירוש המשנה לרמב"ם מידות א, ז.

[4] כידוע צורת הפתיחה עם מפתח הינה באמצעות פעולה סיבובית, כמו דרך פעולתו של הבורג.

[5] משנה עירובין י, יא.

[6] ר"ש שם.

[7] מסכת מידות א, ח.

[8] שכן, הקטר חלבים ואברים זמנם כל הלילה, משנה ברכות א, א. וראה רש"י תענית טו, ב.

[9] מוצעת במשנה שיטה לשמירת המפתחות בידי הכהן השומר, כשהסברא נותנת, שכל שמירה אחרת ויעילה על פתיחת הדלתות כשרה, וכגון באמצעים חדשניים שבימינו, מפתחות מיוחדים או סגירה אלקטרונית.

[10] תמיד א, ב.

[11] שקלים ה, א.

[12] תוספתא שקלים ב, יד.

[13] רמב"ם כלי המקדש ז, ג.

[14] תוספתא בשקלים ב, טו; וברמב"ם בהלכות כלי מקדש ד, יז.

[15] באר שבע ריש תמיד ד"ה 'ומפתחות'.

[16] משנה למלך בית הבחירה ח, יא - יב.

[17] כך נראה מדיוק בלשון המקורות במשנה במידות והתוספתא בשקלים.

[18] הוריות יג, א; וברש"י שם, שנוטריקון של המילה 'אמרכל' היא 'אמר כלא', ופירש רש"י: "שממונה על כולם ואין משיבין על דבריו!".


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש