מערכות


מערכות: עצים מסודרים על גבי המזבח להקטרת הקרבנות על אש המערכה.

על גג המזבח נקבע במרכז, תחום מיוחד הנקרא "מקום המערכה*"[1]. בשטח זה היו מסדרים כמה מערכות של עצים עבור שריפת הקרבנות והקטרת הקטורת.

מספר המערכות: נחלקו התנאים בנוגע למספר המערכות שהיו בכל יום על גבי המזבח: יש אומרים שהיו שם שתי מערכות, ויש אומרים שהיו שם שלוש מערכות. עוד יש מי שאומר שהיו שם ארבע מערכות[2]. וכתבו הפוסקים להלכה, שהיו שם שלוש מערכות[3]. ביום הכיפורים, היו מסדרים על המזבח מערכה נוספת, פרט למערכות הקבועות[4].


שלש מערכות האש – על מזבח העולה

בתמונה נראות שלש מערכות של אש: המערכת מימין היא מערכת האש של קרבן התמיד ושאר הקרבנות. המערכה השניה - הקידמית - היא מערכת האש המיוחדת להקטרת הקטורת בהיכל. המערכה השלישית – משמאל - היא מערכת אש התמיד, שם נשמרה האש לעת הצורך. במרכז נראה ה'תפוח', שם התרכז הדשן מכל המערכות.

מערכה גדולה: המערכה המרכזית על המזבח, שעליה מעלים באש את אברי הקרבנות כולם, מסדרים אותה הכהנים בתחילת העבודות של כל יום[5]. כך למדו חכמינו מן הפסוק: "היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר"[6] – זו מערכה גדולה, "ואש המזבח תוקד בו"[7] – זו מערכה שניה של קטורת[8].

מערכה שניה של קטורת: ממנה היו מביאים גחלי אש עבור הקטורת להקטרה בהיכל בכל יום. מערכה זו סידרו אותה מיד לאחר סידור המערכה הגדולה[9]. מקום מערכה זו נקבע בסמוך לקרן הדרומית מערבית של המזבח, ומשוכה ממנו כלפי צפון ארבע אמות[10].

מערכת אש התמיד: לפי הדעה המקובלת, היתה מערכה נוספת שנועדה לקיום האש באופן מתמיד על גבי המזבח[11], הדבר נלמד מריבוי הפסוק - "והאש על המזבח תוקד בו"[12].

מערכת אברים ופדרים: יש מי שסובר, שהיתה מערכה נוספת בשביל האיברים והפדרים שלא נתעכלו מבערב[13], אולם להלכה כתבו הפוסקים, שאין עושים להם מערכה נפרדת, אלא נותנים אותם בצד המערכה הגדולה[14].

מערכת יום הכיפורים: ביום הכיפורים ערכו הכהנים מערכת אש נוספת על גבי המזבח, שממנה היו לוקחים גחלים להקטרת הקטורת בקודש הקדשים[15].


מערכת האש המיוחדת ליום הכיפורים

בציור נראית מערכת אש רביעית, שהיו הכהנים עורכים במיוחד ליום הכיפורים. מערכת זו הוכנה לצורך הקטורת שמביא כהן גדול פנימה לקודש הקדשים.

[1] מידות ג, א.

[2] מחלוקת רבי מאיר, רבי יוסי, ורבי יהודה - משנה ביומא מג, א.

[3] כדעת רבי יוסי שם – רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים ב, ה; מאירי יומא שם.

[4] יומא שם ורמב"ם שם.

[5] יומא לג, א וברש"י שם ד"ה מערכה, רמב"ם תמידין ומוספין ו, א.

[6] ויקרא ו, ב.

[7] שם.

[8] יומא מה, א.

[9] יומא לג, א וברש"י שם ד"ה של קטורת, רמב"ם שם.

[10] משנה בתמיד כט, א, וראה בזבחים נח, א-ב, ששיעור זה נאמר כדי שהמערכה תהיה כנגד פתח ההיכל.

[11] יומא מה, א; רמב"ם תמידין ומוספין ב, ה.

[12] ויקרא ב, ה.

[13] דעת רבי מאיר יומא שם.

[14] רמב"ם שם.

[15] יומא שם; רמב"ם עבודת יום הכיפורים שם.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש