מסך פתח האהל


מסך פתח האהל: מחיצה המבדלת בין פתח המשכן לחצר המשכן*.

נאמר בתורה: "ועשית מסך לפתח האהל, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר - מעשה רוקם. ועשית למסך חמשה עמודי שטים וציפית אותם זהב, וויהם זהב. ויצקת להם חמשה אדני נחושת"[1]. המסך הוא וילון המבדיל בין המשכן לחצר[2].

מידות מסך פתח המשכן: מידות המסך - כמידות פרוכת קדש הקדשים - עשר אמות על עשר אמות[3].

הכנת המסך: המסך היה עשוי מעשה רוקם*, כלומר אריג ועליו רקמה הנעשית במחט. האריג נעשה מן החומרים הבאים: תכלת*, ארגמן*, תולעת שני* ושש* כלומר פשתן[4].


מסך פתח אהל מועד

בציור נראה פתח המשכן במדבר ומסך הפתח תלוי בחזיתו על חמישה עמודי שיטים

האחריות על המסך: בעת הקמת המשכן ובעת פירוקו, האחריות על נשיאתו והקמתו של המסך היתה על בני גרשון[5].

מדברי חז"ל

פרוכת פתח המשכן - ופתח המקדש

לפי המבואר בתוספתא שקלים ג, יג; היתה פרוכת על פתח ההיכל במקדש, דומה לזו של פתח המשכן, ורק המידות השתנו בהתאם למקדש, זה לשון חז"ל שם: "פרוכת... אחרת היתה שם [במקדש] אורכה עשרים אמה ורוחבה עשר אמות. והיתה נארגת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר - מעשה רוקם, והיתה פרוסה על פתחו של היכל מבחוץ", שלא כמו פרוכת קדש הקדשים שהיתה עשויה 'מעשה חושב'.

[1] שמות כו, לו - לז.

[2] רש"י שם.

[3] רש"י שם; ברייתא דמלאכת המשכן פרק ד.

[4] שמות שם.

[5] במדבר ג, כה.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש