מחנה ישראל


מחנה ישראל: מחנה בני ישראל במדבר, וכנגדו ירושלים לאחר הקמת המקדש בירושלים.

מחנה ישראל בשנות הנדודים במדבר היה מחולק לשלוש מחנות: מחנה ישראל, מחנה לויה* ומחנה שכינה*. במחנה ישראל שכנו אהלי שנים עשר השבטים בארבעה מחנות שונים; דגל מחנה יהודה במזרח, דגל מחנה ראובן בדרום, אפרים במערב ודן בצפון[1]. מחנה ישראל נבדל מבחינת ההלכה משני מחנות אחרים ששכנו במרכז המחנה; האחד – מחנה לויה, היינו, שבט לוי אשר אהליו הקיפו את המשכן סביב. מחנה שלישי הוא 'מחנה שכינה', כלומר, חצר המשכן ואהל מועד. שטח מחנה ישראל היה שנים עשר מיל על שנים עשר מיל[2]. לשלשת המחנות הללו קדושה מיוחדת זו למעלה מזו, הדבר בא לידי ביטוי באיסור הכניסה לטמאים – כל מחנה והלכותיו המיוחדות. קדושה זו של שלושת המחנות עברה לירושלים* שבין החומות. קדושת מחנה ישראל נתחמה בתחום מוגדר, בין החומה החיצונית של ירושלים המקודשת, לבין חומת הר הבית*. מספר דינים קשורים במחנה ישראל הן בשילוח טמאים*, והן באכילת קדשים*[3].

אכילת קדשים: אין אוכלים קדשים קלים אלא בתוך תחומי מחנה ישראל, לפי שנאמר בשלמים: "ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור"[4], לא נאמר 'מקום קדוש' שהוא העזרה, אלא 'טהור', שהוא מחנה ישראל, שיש לטהר אותו, ולשלח ממנו את המצורעים אל מחוץ למחנה[5]. אכילת קדשים עניינה קדשים קלים* הנאכלים על ידי כל ישראל בתחומי ירושלים המקודשת, וכגון, קרבן פסח, קרבן שלמים וכד'[6]. מעשר שני אף הוא נאכל רק בתחומי מחנה ישראל, כלומר, בירושלים שבין החומות[7], שנאמר: "ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצהרך...'"[8].

שילוח טמאים: נאמר בתורה: "וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש"[9], ולמדו חכמים מדרשות הפסוקים, שאת המצורעים משלחים מחוץ לשלוש מחנות, כלומר מחוץ למחנה ישראל[10].


'מחנה ישראל' - וקדושת ירושלים שבין החומות

בציור נראית העיר ירושלים עם דרגות הקדושה שנתחמו בעיר המקדש. מחנה ישראל מקיף את הר הבית (בצבע ירוק) שכן מחנה זה דינו כמחנה השבטים במדבר. 'מחנה לויה' נראה בהר הבית (בצבע צהוב). המחנה השלישי – 'מחנה שכינה' - הוא ההיכל וחצר העזרה (בצבע אדום).

[1] במדבר פרק ב.

[2] סוטה יג, ב ועוד.

[3] תוספתא כלים בב"ק א, י. זבחים קטז, ב.

[4] ויקרא י, יד.

[5] זבחים נה, א; משנה כלים א, ח; רמב"ם מעשה הקרבנות י, ה; בית הבחירה ז, יד.

[6] זבחים נו, ב; רמב"ם מעשה הקרבנות שם.

[7] זבחים קיב, ב; מכות יז, א.

[8] דברים יד, כג; רמב"ם מעשר שני ב, א.

[9] במדבר ה, ב.

[10] ספרי נשא במדבר שם; רמב"ם ביאת מקדש ג, א- ב. ובמשנה כלים א, ז משמע שמשלחים מכל עיר מוקפת חומה.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש