מחשבת – 'חוץ למקומו'


מחשבת – 'חוץ למקומו': מחשבה לאכול מבשר הקרבן, או לזרוק את דמו, או לקיים הקטרה מחוץ למקום הנדרש בתורה.

אחת המחשבות האסורות בעת עבודת הקרבנות, היא 'מחשבת חוץ למקומו'. כגון: אם שחט את הזבח לשמו, כדי לזרוק את דמו, או להקטיר ממנו דבר הראוי להקטרה, אך חשב לעשות זאת מחוץ לעזרה*. כמו כן, אם חשב בעת השחיטה לאכול ממנו חוץ למקום אכילתו[1] - מחשבה כגון זו פוסלת את הקרבן, אך אין חייבים עליה כרת*[2].

עבודות הקרבן בהן המחשבה פוסלת:

מחשבה הפוסלת בעבודות שבקרבן בהמה: שחיטה*, קבלת הדם, הולכת הדם* וזריקה על גבי המזבח[3].

מחשבה הפוסלת בעבודת קרבן העוף: מליקה*, מיצוי הדם*[4].

מחשבה הפוסלת בעבודות הנעשות במנחה: קמיצה*, נתינת קומץ בכלי שרת, הולכת הקומץ לגבי המזבח וזריקתו לאש[5].

התנאים לפסילת הקרבן במחשבת חוץ למקומו: מחשבת האכילה הפוסלת בקרבן, היא דווקא בדבר שהדרך לאוכלו, כגון בשר השלמים. כך גם מחשבה הפוסלת את ההקטרה, היא דווקא בדבר שהדרך להקטירו, כגון אימורי השלמים. אם חשב על אכילת דבר שהדרך להקטירו ולא לאוכלו כגון האימורים, לא פסל[6]. כמו כן, אם חשב לאכול או להקטיר שיעור הפחות מכזית, לא פסל[7]. דבר נוסף הוא, שהמחשבה אינה פוסלת, אלא באדם הראוי לעבודה, והמחשבה מתקיימת ביחס לאותה עבודה, כגון: שחיטה הנעשית על ידי אדם מישראל החושב מחשבה פוסלת, והולכה וזריקה הנעשית על ידי כהנים[8].


מחשבת העובד היא הפוסלת: המחשבה הפוסלת היא דווקא מחשבתו של הכהן העוסק בעבודה[9], לעומת זאת מחשבתו של בעל הקרבן עצמו, אינה פוסלת[10], וכתבו הראשונים בעניין זה: "אין המחשבה [הפוסלת] הולכת אלא אחר העובד, אבל מחשבת בעל הקרבן אינה מועלת [לפסול] כלום. אפילו שמענו [אודות] הבעלים שפיגלו [במחשבת פיגול] והיתה מחשבת העובד [בעזרה] נכונה - הרי זה כשר"[11].

הגדרת המקום: לגבי ההקטרה או זריקת הדם, הפסול הוא במחשבה לעשות פעולה זו מחוץ לעזרה, ואילו לגבי האכילה, יש לחלק בין סוגי הקדשים. בקדשי קדשים*, החושב לאכול חוץ לעזרה פוסל את הזבח; ואילו בקדשים קלים, החושב לאכול חוץ לחומת העיר ירושלים* פוסל את הזבח[12].

מחשבת חוץ למקומו

כהן המקטיר את אברי הקרבן על המזבח, ובעת ההקטרה חשב לרדת מן המזבח, ולהקטיר את האברים מחוץ לעזרה, מחשבה זו פוסלת את הקרבן.

[1] משנה זבחים כז, ב; רמב"ם פסולי המוקדשים יג, א.

[2] משנה זבחים שם; רמב"ם שם טז, א.

[3] משנה זבחים יג, א; רמב"ם שם יג, ד.

[4] משנה זבחים סד, א; רמב"ם שם יג, ה.

[5] משנה מנחות יב, א; רמב"ם שם יג, ו.

[6] משנה זבחים לה, א; רמב"ם שם יד, ח.

[7] משנה זבחים שם; רמב"ם שם יד, י.

[8] משנה זבחים לא, ב; רמב"ם שם יד, ב.

[9] וכן ישראל העוסק בשחיטה.

[10] זבחים מו, ב; רמב"ם שם יד, א.

[11] רמב"ם פסולי המוקדשין יד, א.

[12] רמב"ם שם יג, א.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש