מותר חטאת


מותר חטאת: כסף שנותר לאחר קניית בהמת חטאת ניתן כתרומה למקדש.

המפריש מעות לחטאתו, והוזלו הבהמות, ונשארו מעות בידו לאחר קניית בהמת החטאת – הכסף הקדש, ומביא את המעות למקדש. כיצד יעשה? - נותן את מעות העודף לתוך התיבה המיוחדת לכך בלשכת שלושה עשר השופרות. בלשכה זו היו תיבות מיוחדות שהעמידו שם למטרות שונות של תרומה הניתנת למקדש[1], וביניהן תיבה מיוחדת ל'מותר חטאת', ושם יתן את העודף שנותר.

מהלכותיו: כסף 'מותר החטאת' מוקרב בדרך כלל על ידי הכהנים כעולת-בהמה* לקיץ המזבח[2]. לעומת זאת, החייב בחטאת עולה ויורדת, שהפריש מעות לחטאת בהמה והעני, הלכה היא, שיביא עוף בלבד, ומחללים את המעות הנותרות על העוף, ויהנה מהמעות. כמו כן אם הפריש דמי עוף והעני, מביא תחתיהן עשירית האיפה למנחה, ויחלל עליה את המעות ויהנה מהן[3].

[1] תוספתא שקלים ג, ז. רמב"ם הלכות שקלים ב, ב. רש"י מנחות קד, א. ד"ה 'כנגד מי' וכו'.

[2] תוספתא שקלים ד, ג. רמב"ם הלכות שקלים ב, ג.

[3] כריתות כז, ב. רמב"ם הלכות פסולי המוקדשים ה, ט.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש