מותר עולת יחיד


מותר עולת יחיד: המקדיש כסף לקרבן עולה, ולאחר שקנה נותר עודף, יקנה ב'מותר' עולה אחרת.

אדם שהקדיש סכום כסף לקנות בו קרבן עולה לנדרו או לנדבתו, והקרבן עלה בסכום קטן מן הסכום שהקדיש, ועתה נותרו בידו מעות לאחר שקנה את עולתו. אותן מעות שהן העודף נקראות 'מותר עולה'.

כסף מותר עולה – והשימוש בו: אדם שנותר בידו כסף 'מותר עולה', הלכה היא שיקנה בו קרבן עולה אחר[1]. במעות אלו - אף שהופרשו לעולת בהמה*, רשאי לקנות בהן עולת העוף*[2]. כמו כן, במידה והמעות שנותרו אינן מספיקות כדי לקנות בהן קרבן, רשאי להוסיף עליהן מעות אחרות ולקנות מכולן יחד עולת בהמה[3]. במה דברים אמורים? - שאמר בעת שהקדיש: 'הרי מעות אלו לעולה', שכן, התקדשו כולן בקדושת עולה. אבל אם אמר: 'הנני מפריש מעות אלו ואביא מהן עולה', המותר והעודף על הקרבן הרי הוא חולין[4].

מן המדרש

מכל קרבן הקדוש ברוך הוא מתרצה, לפיכך אם נדר אדם להביא קרבן עולה, ונותרו בידו מעות, אינו צריך להביא עולת בהמה דווקא, שכן הקב"ה חס על ממונם של ישראל ויביא עולה מן העוף. כך הם דברי חז"ל במדרש (ויקרא רבה ח): "בוא וראה כמה חס הקב"ה על ממונם של ישראל, אמר להן: מי שנתחייב להביא קרבן - יביא מן הבקר... אם לא מצא מן הבקר - יביא כבש...אם לא מצא מן הכבשים - יביא מן העזים... אם לא מצא מן העזים - יביא מן העופות".

[1] משנה שקלים ב, ה ובפירוש המשנה שם; רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין ה, ט.

[2] ריבב"ן ירושלמי שקלים פ"ב ה"ד ד"ה מותר עולה.

[3] ריבב"ן שם.

[4] ירושלמי שקלים פ"ב ה"ג; רמב"ם שם ה, ז ובכס"מ שם.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש