לשכת המצורעים


לשכת המצורעים: לשכה בה טובלים מצורעים לפני הבאת קרבנות טהרתם.

לשכה בעזרת נשים, ובה בית טבילה. המקוה בלשכה זו נועד לבאים לעזרה, הטובלים טבילה מיוחדת בטרם יכנסו להקריב את קרבנם בעזרה. במיוחד המצורע העומד להיטהר בפתח העזרה – בשער ניקנור - לו נועד המקוה לטבילה בטרם ישלים את טהרתו, ויביא את קרבנותיו.

מקום הלשכה: בית הטבילה נקבע בעזרת-נשים* בזוית הצפונית מערבית[1]. יש מי שמסביר בטעם הדבר, שקרבנות המצורע הם קדשי קדשים ושחיטתם בצפון, ועל כן המצורעים היו מגיעים לטבול ולהתכונן להבאת קרבנותיהם, ועשו זאת בצפון מערב בסמוך למקום שחיטת הקרבן בעזרה[2].

הטובלים בלשכה זו: לשכת המצורעים נקראת כך משום שהמצורעים הבאים להיטהר היו טובלים במקוה שהיתה שם, זאת, בטרם יכניסו את בהונותיהם לטהרה בשער ניקנור[3]. יש אומרים, שלא רק מצורעים, אלא כל הנכנס לעזרה כהן או ישראל היה טובל שם[4], אלא שבתחילה כשבנו את המקוה הועידו אותו לטבילת המצורעים, ועל כן נקראה הלשכה בשם זה. רק לאחר מכן נקבע הסדר, שאף הטהורים הרוצים להכנס לעזרה יטבלו שם[5].

שימושים נוספים ללשכה: יש מי שמסביר, שבלשכה זו היו המצורעים ממתינים לבוא הכהן המלוה אותם לשער ניקנור, שם היה סדר טהרה מיוחד למצורע להשלמת טהרתו[6]. עוד יש מי שכתב, שהמצורעים היו מבשלים בלשכה זו את קרבנותיהם[7].


טבילת המצורע בלשכת המצורעים

בציור נראית 'לשכת המצורעים' שם היה מקוה מיוחד לטבילה נוספת של המצורע בטרם יעמוד לטהרתו בשער ניקנור. הלשכה היתה בצד הצפוני מערבי של עזרת נשים, והיתה בחצר 'קטורה', היינו, חצר שתקרתה פתוחה לשמים. בחצר המקוה נראים גם טובלים אחרים כהנים וישראלים שאינם מצורעים, המחכים לתורם להכנס לבית הטבילה.

[1] משנה מידות ב, ה. בפירוש הר"ש כתב שלשכה זו לא נתקדשה, ותמה עליו התוספות יום טוב, שהרי לעזרת הנשים מותר למצורע הנטהר להיכנס, שמחוסר כיפורים מותר בכניסה לשם; ונראה שכוונתו כמו שמתרץ החק נתן, שלא נתקדשה בקדושת עזרת ישראל, למרות סמיכותה לשם.

[2] תפארת ישראל שם אות מז.

[3] תוספתא נגעים ח, ט; יומא ל, ב. ראה ערך 'טהרת המצורע'.

[4] דעת חכמים בתוספתא שם, ובגמרא שם יש אפשרות שזו דעת רבי יהודה, ויש אפשרות בדעתו שמצורעים אינם טובלים שם אלא רק שאר הנכנסים.

[5] תוספות שם ד"ה רבי (וראה הסבר אחר בהערה הבאה).

[6] הבית השני בתפארתו עמוד קכח (ועל כן אף אם אנשים אחרים היו טובלים שם, עדיין שם זה ראוי ללשכה זו).

[7] תבנית היכל ספר ב פרק ו אות לח; וראה בפירוש עזרת כהנים על מידות (מהדורת תורת המקדש) עמוד שסא; וראה עוד בערך טהרת המצורע.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש