לשכת הנזירים


לשכת הנזירים: לשכה בה היה הנזיר משלים את נזירותו, ומקומה בעזרת נשים*.

בתחום עזרת נשים בקרן מזרחית דרומית היתה לשכה המשמשת את הנזירים המביאים את קרבנם בסיום ימי נזירותם. שם היו הנזירים מבשלים את שלמיהם, ומגלחים את שיער ראשם, ושורפים את השיער באש הדולקת תחת סיר הבישול של השלמים[1].

צורת הלשכה: ככל ארבעת הלשכות שהיו בפינות עזרת הנשים - כך בלשכה זו לא היה גג, וכן הם עתידים להיות לעתיד לבוא[2], שכן נאמר בנביא: "ויוציאני אל החצר החיצונה, ויעבירני אל ארבעת מקצועי החצר... בארבעת מקצועות החצר חצרות קטורות..."[3], ואין קטורות אלא שאינן מקורות[4].

מידותיה: שטחה היה כארבעים אמה על ארבעים אמה[5], ויש אומרים שארכה היה ארבעים אמה ממזרח למערב ורוחבה שלושים אמה מצפון לדרום, על פי האמור בנביא - "בארבעת מקצועות החצר חצרות קטורות ארבעים אורך ושלשים רוחב מדה אחת לארבעתם"[6].

מקומה: כאמור לשכה זו היתה בזוית דרומית מזרחית. ככל ארבעת הלשכות שהיו בפינות עזרת הנשים, היתה לשכה זו בתוך חצר עזרת נשים, כלומר בזוית הפנימית[7]. ויש מי שפירש שלשכות עזרת הנשים היו מחוץ לחצר[8].

כירת לשכת הנזירים: לפי המתואר במשנה[9] הקפידו לעשות בלשכת הנזירים כירת בישול מיוחדת, שלא תבוא לידי טומאה. שכן, אבן כשלעצמה אינה מקבלת טומאה, אך אם האבן מטויחת בטיח היא מקבלת טומאה, וכאן בלשכת הנזירים, שהתורה הקפידה על טומאת הנזיר, הקפידו להכין כירה עשויה אבנים בלא טיח, ובכך אינה מקבלת טומאה. ולשון המשנה: "זו היתה כירת הנזירים שבירושלים שכנגד הסלע", והסבירו הפרשנים, שאבני הכירה בלשכת הנזירים הוצבו על סלע ההר בלא טיח, ולכן האבנים לא נטמאו.


לשכת הנזירים

בלשכת הנזירים נראה הנזיר כשהוא משלים את נזירותו. משמאל נראה הכהן המגלח את הנזיר משערו. במרכז נראים הכהנים מבשלים את 'הזרוע בשלה' מקרבן הנזיר ומניחים אותה בסיר הבישול. הכירה עשויה אבנים, והן מוצבות ישירות על סלע ההר בלא טיח ביניהן, ובלא טיח על הסלע, ובכך אינן באות לכלל טומאה.

[1] מידות ב, ה. רמב"ם הלכות בית הבחירה ה, ח; רמב"ם הלכות נזירות ח, ג.

[2] משנה מידות שם; רמב"ם שם ה, ז.

[3] יחזקאל מו, כא - כב, הובא במשנה מידות שם.

[4] משנה שם.

[5] פשטות לשון המשנה והרמב"ם שם; תפארת ישראל אות מא.

[6] יחזקאל שם פסוק כב. כך כתבו כמה פרשנים: רד"ק שם; פירוש הר"מ קזיס על מידות שם; שלטי הגיבורים פרק ג ופרק כה; עזרת כהנים מידות שם ד"ה של ארבעים ארבעים אמה. הר"ש במידות שם הסתפק, והביאו התוספות יום טוב.

[7] ציור הרמב"ם הלכות בית הבחירה בסוף פרק ה'; ציור בש"ס וילנא (דף מ, א); תוספות יום טוב מידות שם.

[8] ציור המובא בפירוש הרא"ש מידות שם; ציור בדפוס ווניציא. וראה עזרת כהנים מידות שם ד"ה וארבע לשכות.

[9] כלים ו, ב.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש