לשכת פנחס המלביש


לשכת פנחס המלביש: לשכה בה היו מונחים בגדי כהונה* מוכנים לעבודת הכהנים.

לשכה זו נקראת על שם פנחס המלביש* - כהן נודע בימי בית שני. יש אומרים, שהיה הממונה הראשון לאחר שעלו ישראל מהגולה, וייסד את הלשכה וסדריה, והיה ממונה על אריגת בגדי כהונה, וכן על הלבשת הכהנים לקראת עבודתם וסידור הבגדים לאחר העבודה[1]. ויש אומרים שנודע בקדושתו וחסידותו ביחס לממונים אחרים בלשכה[2].

תפקידה: בלשכה זו ישב הממונה על בגדי הכהונה ועוזריו, ובה עסקו בהכנתם ובאריגתם של בגדי כהן הדיוט ובגדי כהן גדול[3] - כל כהן כמידתו. כן היה ממונה הכהן על כיבוס הבגדים מכתמי דם והפיח בתום העבודה[4]. לשכה זו שימשה לאיחסון בגדי כהונה[5] עבור עשרים וארבע משמרות הכהונה, ולחלוקת הבגדים לכהני המשמר* הבאים לשבוע העבודה במקדש[6]. יש מפרשים, שמאחר שהכהנים מקיימים 'פייס' בלשכת הגזית*, לפיכך, בכל שבוע היו לוקחים מלשכה זו את בגדי הכהונה הנצרכים למשמר המיוחד של אותו שבוע, והיו מאחסנים אותם בלשכת הגזית לצורך הפייס[7]. יש אומרים, ש'בגדי לבן' של כהן גדול ביום הכיפורים נגנזו בלשכה זו[8].

מקום הלשכה מימין לשער ניקנור: מקום הלשכה להולכים בעזרת נשים לכיוון ההיכל היה מימין לשער ניקנור*[9], כלומר מצפון לשער[10]. הלשכה היתה בתוך שטח עזרת ישראל[11], ויש אומרים שהיתה בנויה בכותל העזרה באופן שלא יתמעט השטח מחלל עזרת ישראל[12]. יש מבארים שהלשכה היתה ב'צפון', כדי שיהיו הכהנים מוכנים מיד לאחר לבישתם קרובים לבית המטבחיים*, לשחיטה[13].


לשכת פנחס המלביש – עם שחר

בציור נראים כהנים בלשכת פנחס המלביש עם שחר, כשהם מגישים לכהני המשמר הנכנס את בגדי הכהונה לצורך העבודה. כן נראה כהן המסייע לחבירו לחגור את האבנט על מותניו. ברקע נראים ה'חלונות' בהם היו מאחסנים את בגדי כל משמר ב'חלון' המיוחד לו.

[1] רא"ש על מידות א, ד; ברטנורא שם. ועיין שקלים ה, א. ובתפארת ישראל שם אות ב ואות יז. וראה ירושלמי שקלים ה, א.

[2] ראה ירושלמי שם ורמב"ם בפירוש המשנה על שקלים ה, א.

[3] רמב"ם הלכות כלי המקדש ז, כ; מאירי שקלים פרק ה.

[4] ראה ערך 'בגדי כהונה'.

[5] ר"ש על מידות א, ד; רא"ש שם; מאירי שם.

[6] מאירי שם.

[7] עזרת כהנים מידות א, ד על פי האמור במשנה בתמיד ה, ג. וראה גם תפארת ישראל על המשנה בתמיד הנזכרת.

[8] עיין ערך 'גניזה במקדש'.

[9] מידות א, ד. רמב"ם בית הבחירה ה, יז.

[10] ראה בציוריהם של הרמב"ם תוספות יום טוב ותפארת ישראל. סמ"ג עשה קסג.

[11] משמעות לשון הרמב"ם בית הבחירה שם, וכן נראה מהציור המובא בהלכות בית הבחירה. וכך כתבו בדעתו שושנים לדוד וחק נתן (מידות א, ד); פירוש הר"מ קאסיז למידות א, ד.

[12] ספר חנוכת הבית לרבנו משה חפץ סימן יב

[13] תפארת ישראל מידות פרק א אות לו.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש