לשכות


לשכות: אולמות וחדרים במקדש ובהר הבית אשר שימשו לצורכי המקדש השונים.

המקדש שימש מרכז לכל ישראל, לצורכי עבודת הקודש במהלך ימות השנה ובעיקר ברגלים ובמועדים. בתחום המקדש מתקיימות רבות ממצוות התורה, הן אלו הקשורות לקרבנות והן אלו השייכות לענייני הכלל, כגון, הסנהדרין, קידוש החודש, מצות הקהל, היובל ועוד. העבודה היומיומית מחייבת את קיומן של לשכות המיוחדות לעבודת הכהנים. כך גם לקיום שאר המצוות שבמקדש, תוכננו אולמות וחדרים בהתאם לצרכים השונים, חדרים אלו נקראו בלשון חז"ל: 'לשכות'[1].

ריכוז הלשכות בחצרות ובמבנים מיוחדים: לדעת כמה מן הראשונים רוב הלשכות היו בנויות בדרום הר הבית*[2], עם זאת ישנן לשכות שלא נאמר במפורש היכן מקומם במקדש[3]. לפי המבואר במשנה חלק מן הלשכות היו מרוכזות במבנה מיוחד או בחצר אחת. כך רוכזו הלשכות בעזרת נשים, והן: לשכת העצים, לשכת הנזירים, לשכת המצורעים ולשכת בית שמניה. כן היו לשכות שהוקמו סמוך למזבח לצורך הקרבת הקרבנות, והן: לשכת המלח, לשכת המדיחין, ולשכת הפרוה. היו גם לשכות שרוכזו בבית המוקד שהיה מבנה גדול, אשר שימש מקום לינה לכהנים, ומשם יצאו לעבודתם, והן: לשכת בית המוקד, שממנה ירדו לבית הטבילה, לשכת הטלאים, וכן לשכת החותמות, ולשכת עושי לחם הפנים. להלן הלשכות שמקומן ידוע:

לשכות שנועדו לאיחסון: לשכת העצים* - לאספקת עצים למזבח. לשכת בית שמניה* - לאספקת שמן ויין לצרכי הקרבנות והמנורה. לשכת הגולה* - לאספקת מים לצרכי המקדש השונים. לשכת פינחס המלביש* - לאיחסון בגדי הכהונה. שתי לשכות כלי השיר* - לשמירת כלי הנגינה. לשכת בית אבטינס – לאיחסון הסממנים ופיטום הקטורת.

לשכות לצרכי הקרבנות והמנחות: לשכת עושי חביתין* - להכנת הקרבן היומי של הכהן הגדול. לשכת המלח* - למליחת הקרבנות. לשכת בית המדיחין* - להדחת אברי הקרבן, לשכת הפרווה* לאיחסון עורות הקרבנות. לשכת עושי לחם הפנים* - לאפיית הלחם, לשכת הטלאים – לפיקוח על טלאי קרבן*. לשכת הכלים – לאיחסון כלי עבודת הקרבנות בעזרה.

לשכות למגורי הכהנים: בית המוקד*, ובו רובדים של אבן לשינת הכהנים. לשכת בית המוקד* לטבילה. לשכת העץ* - לשכה מיוחדת עבור כהן גדול. לשכת בית האבן* - להכנת אפר פרה אדומה.

לשכות לשירות באי המקדש: לשכת הנזירים* - לבישול קרבן הנזיר ותספורתו. לשכת המצורעים* – מקוה טהרה. לשכת החותמות*, היא לשכת גניזת אבני המזבח – לשכה זו שימשה את מביאי הקרבן לקניית שמן ויין לצרכי הקרבן. לשכת-הגזית* - לשכת הסנהדרין, לשם עולים כל ישראל לדון בענייני הפרט והכלל.


לשכות במקדש - סביב עזרת נשים

בציור נראות לשכות אשר הקיפו את עזרת נשים ונבנו לצורכי המקדש השונים. מקום לשכות אלו אינו מחייב כמו מקומות אחרים במקדש, וכפי שכתב הרמב"ם (בית הבחירה א, ז): "ובונים בעזרה בתים לשאר צרכי המקדש - כל בית מהם נקרא לשכה". בציור מובאת שיטת הרא"ש בעניין הלשכות סביב עזרת נשים (מידות ב, ב) ולדעתו, הלשכות היו מחוץ לעזרה. בחזית העזרה נראית לשכה מלשכות הסנהדרין, המיועדת לעשרים ושלשה דיינים. מימין לעזרה נראית לשכת העצים, ואחריה - מערבה - לשכת המצורעים. בתוך העזרה מצידי שער ניקנור נראה הפתח לשתי לשכות כלי השיר לשירות הלויים, ומשמאל לעזרה - לשכת הנזירים.

[1] רמב"ם הלכות בית הבחירה א, ז.

[2] רא"ש מידות ב, א.

[3] עיין ספר שלטי גיבורים פרק כה, ועיין ערך לשכות שאין מקומם ידוע.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש