לשכת בית שמניה


לשכת בית שמניה: אחת מארבעת הלשכות הממוקמות בחצר עזרת הנשים*.

בתחום עזרת נשים היתה לשכה המשמשת לאחסון יין לנסכים*, ושמן לנסכים, וכן למנחות* ולהדלקת המנורה[1]. שם הלשכה - 'לשכת בית שמניה'[2], או 'לשכת בית שמנים'[3]. כן מצינו שנקרא שמה - 'לשכת יין ושמן'[4]. יש אומרים שבלשכה זו איחסנו גם את הסולת למנחות[5]. לשכה זו הייתה בקרן מערבית דרומית של עזרת נשים.

מידות הלשכה וצורתה: ללשכה זו לא היה גג - ככל ארבעת הלשכות שהיו בפינות עזרת הנשים, שכן נאמר בנביא: "ויוציאני אל החצר החיצונה, ויעבירני אל ארבעת מקצועי החצר... בארבעת מקצועות החצר חצרות קטורות"[6], ואין 'קטורות' אלא שאינן מקורות[7]. וכן הם עתידים להיות לעתיד לבוא[8]. שטחה של לשכה זו, היה ארבעים אמה על ארבעים אמה[9]. ויש אומרים שאורכה היה ארבעים אמה ממזרח למערב, ורוחבה - שלושים אמה מצפון לדרום, זאת, על פי האמור בנביא: "בארבעת מקצועות החצר חצרות קטורות ארבעים אורך ושלשים רוחב - מדה אחת לארבעתם"[10].

מקום הלשכה והפתחים: לשכת בית שמניה, היתה בזוית העזרה, וכך גם שאר הלשכות שהיו כולן בפינות עזרת הנשים. יש מי שפירש שהלשכות היו בארבע הזויות הפנימיות של עזרת נשים[11], ויש מי שפירש, שארבעת הלשכות שבעזרת הנשים היו מחוץ לחצר עזרת נשים, ובכך נוצר מירווח גדול בחצר, עבור הנשים הבאות לתפילה ולהבאת קרבן[12]. לפי המתואר במקורות חז"ל היו ללשכה זו שני פתחים, אחד כנגד השני. מטעם זה, לשכה זו, אף שנחשבה רשות היחיד לשבת, נחשבה רשות הרבים לטומאה[13].


לשכת בית שמניה – הכנות לקרבנות השנה

בציור נראים הכהנים בלשכת בית שמניה, כשהם ממלאים את הכדים הגדולים ביין ושמן, לצורך קרבנות התמיד והמוספים במהלך השנה, וכן יין ושמן לנסכים.

[1] משנה מידות ב, ה; רמב"ם הלכות בית הבחירה ה, ח; שלטי הגיבורים פרק ג; עזרת כהנים מידות שם. וראה במשנה שזו דעת אבא שאול, אך ר' אליעזר בן יעקב שכח מה היה תפקידה של לשכה זו.

[2] משנה ורמב"ם שם.

[3] שלטי הגיבורים פרק ג ופרק כה; וכך היא גירסת הר"מ קזיס בביאורו למידות, וכן בנוסח המשנה בספר עזרת כהנים. וראה בעזרת כהנים, המסביר, שנקראה על שם השמן דווקא ולא על שם היין, מפני שהשמן בצרכי המקדש היה מרובה על היין. או מפני שהיו בה כמה סוגי שמן: למנחות ולמנורה. ובשם הרב נבנצל נאמר, שייתכן ששם נמצא פך השמן החתום בחותם כהן גדול, ולכן נקרא בשם זה (שלטי הגיבורים פרק כה הערה 8).

[4] תוספתא יומא א, ג.

[5] שלטי הגיבורים פרק כה, ובהמשך הפרק כתב שייתכן שבלשכה זו היה הממונה על הנסכים בכלל (ראה שקלים ה, א; רמב"ם הלכות כלי המקדש ז, י - יב), וראה עזרת כהנים שם.

[6] יחזקאל מו, כא - כב, הובא במשנה מידות שם.

[7] משנה שם.

[8] משנה מידות שם; רמב"ם שם ה, ז.

[9] פשטות לשון המשנה והרמב"ם שם; תפארת ישראל אות מא.

[10] יחזקאל שם פסוק כב. כך כתבו כמה פרשנים: רד"ק שם; פירוש הר"מ קזיס על מידות שם; שלטי הגיבורים פרק ג ופרק כה; עזרת כהנים מידות שם ד"ה של ארבעים ארבעים אמה. הר"ש במידות שם הסתפק, והביאו התוספות יום טוב.

[11] ציור הרמב"ם הלכות בית הבחירה בסוף פרק ה'; ציור בש"ס וילנא (דף מ, א); תוספות יום טוב מידות שם.

[12] ציור המובא בפירוש הרא"ש מידות שם; ציור בדפוס ווניציא. וראה עזרת כהנים מידות שם ד"ה וארבע לשכות.

[13] תוספתא יומא א, ג.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש