לשכת הגולה


לשכת הגולה: לשכה מיוחדת ממנה סיפקו מים לצרכי המקדש השונים.

העבודה במקדש צורכת מים בכמות ניכרת, זאת, עקב הצורך לשטוף את אברי הקרבנות ולנקיון המקום לאחר הבאתם, וכן לטבילת הכהנים. כן נדרשו מים לצורכי עבודת הכהנים בעזרה, הבישול, האפייה והשתיה. לשם כך, הוקמה במקדש מערכת מיוחדת לאספקת מים, הכוללת לשכה הנקראת 'לשכת הגולה', משם הביאו הכהנים מים לצורכי העבודה בעזרה[1]. כן היו במקדש אמות מים ובהן מים זורמים לצורך שטיפת העזרה, וכן להחלפת מים במקוואות ועוד.

מקום הלשכה: לשכת הגולה היתה בשכנות ללשכת-הגזית וללשכת-העץ, ולשלושתם יש תקרה אחת משותפת, כשלשכת הגולה היא המערבית שביניהן. במשנה במסכת מידות מתואר שלשכה זו היתה בדרום העזרה[2], ולהלכה כתבו הראשונים, שמקומה הוא בצפון העזרה[3].

בור המים: לצורך הספקת מים למקדש, חפרו עולי הגולה בור בעזרה, בתוך לשכת הגולה. בור זה נחפר לעומק והכיל מים רבים בכמות שסיפקה את צורכי העזרה. במשנה מתואר, שעל גבי הבור בנו המומחים גלגלת גדולה, כן הכינו כמין דלי גדול שהיה מחובר לגלגלת, ובאמצעות המערכת הזו שאבו מים מהבור, כפי צורכי הבישול והשתייה. יש אומרים שהלשכה קרויה 'לשכת הגולה' על שם הגלגלת[4], ואחרים פירשו, ששם הלשכה הוא על שם המיכל העגול, ולפי זה שם הלשכה הוא: 'לשכת הגוּלה'[5]. כן יש דעה האומרת, שהלשכה נקראת על שם עולי הגולה – בני בבל, שהם אלו שחפרו בור זה. ונקראה הלשכה על שמם, שכן, מצאו פתרון שונה לאספקת המים לעזרה מזה של שלמה, שסיפק מים לעזרה באמצעות 'ים הנחושת', ואילו הם פתרו את הבעיה באמצעות גלגל גדול[6].

קדושתה: לשכת הגולה קדושה באותה קדושה של העזרה, זאת מאחר שהיא בנויה בקודש, וגם הכניסה אליה היא מהקודש.


לשכת הגולה – לאספקת מים לעזרה

בציור נראית לשכת הגולה בצפון העזרה, בין לשכת הגזית משמאל ללשכת בית המוקד מימין. על גג הלשכה נראית גלגלת גדולה שהעלתה מים מבור במעבה האדמה, ומשם זרמו המים למקומות שונים בעזרה, לצורך הקרבת הקרבנות, שטיפת העזרה, החלפת מים במקוואות ועוד.

[1] משנה מידות ה,ד ופרשנים שם.

[2] משנה מידות ה, ד; הדבר תלוי בגירסאות.

[3] גירסת הגמרא יומא יט, א. ורמב"ם הלכות בית הבחירה ה, יז.

[4] דעת הראבי"ה מידות ה, ד. הובא בתוס' יום טוב מידות ה, ד.

[5] תפארת ישראל שם יכין אות כט, ועיין ערך 'בור הגולה'.

[6] ברטנורא מידות ה, ד. ד"ה 'לשכת הגולה'. ועיין ערך 'בור הגולה'.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש