לשכת המדיחין


לשכת המדיחין: מן הלשכות הבנויות בעזרה*, ובה מדיחים את קרבי הקרבנות.

מקור השם 'לשכת המדיחין' בעבודות הקרבן שנעשו בה, כי שם היו מדיחים ומנקים את קרבי הקרבנות[1]. לשכת זו היתה בדרום העזרה[2], והיתה הלשכה המערבית בין הלשכות הבנויות בזוית הדרומית מזרחית שבעזרה. והן: "לשכת המלח, לשכת הפרוה לשכת המדיחין"[3]. לשכות אלו כולן, שירתו את הכהנים בעת הקרבת הקרבן כהלכתו; שטפו את קרביו בלשכת המדיחין, לקחו מלח לקרבן מלשכת המלח, ואת עורו איחסנו בלשכת הפרוה.

תפקיד הלשכה: בדברי חז"ל נאמר, שבלשכת המדיחין היו מדיחים את הכרס, כלומר, הקיבה הראשונה מארבע קיבות הבהמה והגדולה מכולן, ואת שאר הקרביים היו מדיחים על השולחנות שבצפון המזבח בין העמודים[4]. טעם הדבר שחילקו את ההדחה לשני מקומות, מפני שהכרס יש בה לכלוך רב ובשאר הקרביים הלכלוך מועט, וכדי שלא יתלכלכו זה מזה, קבעו שני מקומות נפרדים[5]. אולם יש מקורות בדברי חז"ל שנראה מהם, שאת כל הקרביים היו מדיחים בלשכת המדיחין[6]. על כן יש מהמפרשים שהסבירו, שהחלוקה בין הכרס לשאר הקרביים נאמרה רק בקרבן התמיד, אך בשאר הקרבנות, ההדחה כולה היתה בלשכת המדיחין[7]. יש שפירשו, שאת הכרס והקרביים היו מדיחים בלשכת המדיחין, אלא שאת הקרביים היו חוזרים ומדיחים בשנית על השולחנות להדיחם יפה[8]. עוד יש אומרים, שאת הקרביים כולם היו מדיחים בלשכת המדיחין, ואילו את בשר הקרבנות היו מדיחים על השולחנות[9].


לשכת המדיחין - בה הדיחו את קרבי הקרבן

לשכת המדיחין, היתה הלשכה המערבית בלשכות שבדרום מזרח העזרה. לשכות שנועדו לשרת את עבודות הקרבן. בציור נראה פתח לשכת המדיחין למטה מימין, משמאלו פתח לשכת בית הפרוה, ולמעלה פתח לשכת המקוה של כהן גדול, שם טבל ביום הכיפורים, והיו עולים במדרגות שב'מסיבה' מלשכת המדיחין למקוה שעל הגג.

תיאור הלשכה: לא מצינו פירוט בדברי חז"ל באשר לאמצעי השטיפה של הקרבנות בלשכה זו, אך ברור, שהיו בה מקורות מים, כלים לשטיפה, אונקליות לתלות את הבשר וכד', כמו בבית המטבחים ובשולחנות שבצפון המזבח. ומבואר בדברי חז"ל, שהיתה בלשכה 'מסיבה'*, מעין מדרגות לולייניות[10], שהיתה עולה מלשכת המדיחין לגג בית הפרוה*, כלומר, לגג הלשכה הסמוכה ממזרח. בגג זה היה מקוה לכהנים, ובו היה כהן גדול טובל ביום הכיפורים[11]. יש מי שכתב שבלשכת המדיחין היו שני פתחים, פתח אחד ממנו נכנסים למקום ההדחה, ופתח אחר סמוך ללשכת בית הפרוה, ממנו היו עולים במסיבה הנ"ל, וזאת, משום כבוד הכהן הגדול שלא יצטרך להיכנס דרך מקום שמדיחים את הקרבן[12].

קדושת הלשכה: באשר לקדושת הלשכה, כתבו האחרונים, שהיא כקדושת העזרה, שכן היתה על קרקע העזרה[13]. יש אומרים שלשכת בית המדיחין היתה מתחת לפני הקרקע, וממנה היו עולים לגג לשכת בית הפרוה, ואילו בית הפרוה, הוא שהיה בנוי בקרקע העזרה, אך לא היה ללשכת הפרוה פתח לעזרה ולכן לא נתקדשה. לעומת זאת, לשכת המדיחין, אף שהיתה תחת העזרה, והלכה היא שמחילות לא התקדשו, עם זאת לשכת המדיחין התקדשה כיון שיש לה פתח לעזרה[14].

[1] משנה מידות ה, ג.

[2] יומא יט, א. רמב"ם בית הבחירה ה, יז, וכן הגיהו תוספות יו"ט ותפארת ישראל במשנה מידות ה, ג. וראה גם חק נתן על מידות שם. ובמשנה מידות ה, ג; הגירסה – "בצפון". עיין תפארת ישראל מידות ה, ג. אות יט.

[3] מידות ה, ג.

[4] משנה תמיד ד, ב; וראה גם משנה שקלים ו, ד. רמב"ם מעשה הקרבנות ו, ו; ראב"ד תמיד לא, א; המפרש על מסכת תמיד שם; רא"ש תמיד שם בתירוץ ראשון; תוספות יו"ט מידות ה, ג, וכן נראה שהיא דעת הרמב"ם להלכה וראה הר המוריה על הלכות בית הבחירה ה, יז.

[5] המפרש לתמיד שם.

[6] משנה מידות שם; ראה רמב"ם בית הבחירה ה, יז, ובהר המוריה שם, וכן משנה למלך מעשה הקרבנות ו, ו.

[7] רא"ש תמיד שם בתירוץ שני.

[8] פסקי תוספות מידות אות כג.

[9] תוספות יומא יט, א ד"ה ששם. ראה גם רמב"ם בית הבחירה ה, יד.

[10] רש"י יומא יט, א; רע"ב מידות ה, ג. וראה בתפארת ישראל שם אות כב שכתב שלא היו מדרגות אלא כעין כבש לולייני.

[11] מידות שם; יומא שם.

[12] תוספות יו"ט מידות שם.

[13] ראה עזרת כהנים מידות שם, שאם לא הייתה מתקדשת ודינה כחול, הרי הכרס היה נפסל מדין יוצא* חוץ לעזרה.

[14] תוספות יומא לא, א ד"ה וכולן.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש