לשכת המלח


לשכת המלח: לשכה שהיתה בעזרה ובה היה מחסן המלח של בית המקדש.

נאמר בתורה: "על כל קרבנך תקריב מלח"[1], ולפיכך נדרשו למקדש כמויות ניכרות של מלח למליחת הקרבנות. מלח זה נשמר בלשכת המלח[2]. בגמרא נאמר, שבלשכת המלח היו מולחים עורות קדשים, וכתבו הראשונים, שמלשכה זו העבירו מלח ללשכת הפרוה הסמוכה ללשכת המלח, לשם מליחת עורות הקדשים[3].

מקומה: מקומה של לשכת המלח תלוי בנוסח המשנה במידות[4]. לפי נוסח המשנה - היתה הלשכה בצפון העזרה, ואילו לפי נוסח המובא בגמרא[5] – לשכה זו הייתה בדרום העזרה. להלכה נפסק, שהלשכה היתה בדרום העזרה, כנוסח לשון הגמרא[6]. יש אומרים שלשכת המלח היתה המזרחית ביותר בעזרה, ביחס לשאר הלשכות שהיו בצדה, והן: לשכת בית-הפרוה* ולשכת-המדיחים*[7].


לשכת המלח

בציור נראים הגזברים האחראים על לשכת המלח, כשהם מביאים שקי מלח ללשכה שבעזרה.

[1] ויקרא ב, יג.

[2] מידות ה, ג. רמב"ם הל' בית הבחירה ה, יז. תוס' מנחות כא, ב ד"ה בלשכת המלח.

[3] מנחות כא, ב. תוס' שם מקשים על כך שבמשנה במידות (שם) נאמר שבלשכת הפרוה היו מולחים עורות קדשים, ומתרצים שמליחת הקדשים נעשתה בלשכת הפרוה, אלא שהמלח הובא ללשכת הפרוה מלשכת המלח הסמוכה לה.

[4] שם.

[5] יומא יט, א.

[6] רמב"ם בית הבחירה שם. התוספות יו"ט והתפארת ישראל (מידות שם) כותבים שגרסת המשנה שבמשניות היא גרסה משובשת, אך ראה ב"שערי היכל" ליומא מערכה כט שהובאו ראיות רבות המחזקות את גרסת המשנה שבמשניות.

[7] תוספות יום טוב מידות שם. תפארת ישראל שם אות יט.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש