לשכות שאין מקומן ידוע


לשכות שאין מקומן ידוע: לשכות שנזכרו בדברי חז"ל או באחרונים, אך אין מקומן נזכר בפירוש[1].

כתבו הראשונים בעניין הלשכות במקדש: "בונים בה [בעזרה] בתים לשאר צרכי המקדש, כל בית מהם נקרא 'לשכה'"[2]. כוונת הדברים לומר, שבכל דור יש צרכים מיוחדים במקדש, ובהתאם לכך הקימו לשכות בעזרה ובהר הבית. וכגון, בימי עזרא קבעו להביא את כל המעשרות אל 'בית האוצר'[3] שבמקדש, כדי לזרז את העם להביא את התרומות והמעשרות לכהנים, אולם לשכה זו נקבעה לשעתה בלבד. להלן לשכות שנזכרו בדברי חז"ל. כמו כן נזכרו להלן לשכות שמנו האחרונים בחיבוריהם, אם כי לא לכל לשכה יש מקור בדברי חז"ל. בבית המקדש השלישי יצטרכו בודאי לשכות מיוחדות לפי צורכי הדור המתחדשים, כגון לישכת המחשבים, לישכה לפיקוד החשמל במקדש, וכד'.

 1. לשכת הקרבן – בלשכה זו נקבע משמר הלווים כאחד מעשרים ואחד מקומות השמירה של הלויים במקדש[4].

 2. לשכת המגינים – לשכה זו היתה בבית ראשון לאיחסון כלי מלחמה, לצורך הגנה על בית המקדש במקרה התקפה.

 3. לשכת הפרוכת – לשכה שבה היה הממונה על הפרוכות*, והיתה עמדת שמירה ללויים[5].

 4. לשכת השרים – בלשכה זו נאספו הגזברים והאמרכלים של הכהנים והלווים.

 5. לשכת השקלים – בלשכה זו נתנו מחצית השקל, אשר הביאו העם למקדש.

 6. לשכת הלולבים – שם נתנו את הלולבים של זקני העם, על מנת שיביאו למקדש בערב חג הסוכות.

 7. לשכת בגדי הכהונה הישנים – בלשכה זו נתנו את בגדי הכהונה* שבלו, לצורך הכנת פתילות למנורה* ולשמחת בית-השואבה*.

 8. לשכת בית האוצר – בלשכה זו נתנו את המעשר ואת התרומה מדגן תירוש ויצהר למשמרת הקודש.

 9. לשכת מעשר הלווים – בלשכה זו נתנו את מעשר הלווים.

 10. לשכת מעשר הכהנים – בלשכה זו נתנו את המעשר מן המעשר - תרומת-מעשר* - לכהנים.

 11. לשכת הביכורים – שם נתנו את כל הביכורים* שהביאו למקדש.

 12. לשכת הבכורות – בלשכה זו העמידו את כל הבכורות* שהביאו העם למקדש להקרבה.

 13. לשכת התרומה והחלה – שם נתנו הכהנים את כל התרומות והחלה*.

 14. לשכת השולחנים – שם היו יושבים השולחנים מכ"ה אדר לקבל את מחצית-השקל* מהעם.

 15. לשכת העצים – היתה לשכה גדולה שבה היו נותנים באחסנה עצים לכל השנה לצורכי המקדש, ומשם העבירו ל'לשכת דיר העצים'

 16. לשכת בן אחיה הרופא – שם ישב רופא המקדש, ובה נותנים את רטיות ותרופות לפצעים אפשריים ולמניעת מחלות.

 17. לשכת החרמין – שם היו נותנים את כל החרמין* שהיו נותנים לחלק מן הכהנים.

 18. לשכת כהן משוח מלחמה – בלשכה זו היה יושב כהן משוח-מלחמה* בבואו לעבוד עבודה.

 19. לשכת הסגן – לשכה מיוחדת לסגן כהן גדול*.

 20. לשכת אנשי מעמד – לשכה בה היו ישנים הכהנים.

 21. לשכת הממונים – לכל ממונה* וממונה היתה לשכה משלו, משם היו יוצאים הכהנים והלויים איש איש למלאכתו המיוחדת.

 22. לשכת השוערים – בלשכה זו ישבו השומרים.

 23. 'חנויות' – בלשכה זו ישבה סנהדרין-גדולה* ארבעים שנה לפני חורבן הבית.

 24. לשכת האבן – בלשכה זו מפרישים את הכהן השורף את אפר הפרה.

 25. לשכת קטיקולין – בלשכה זו יושבים הקטיקולים*.

 26. לשכת האמרכלין – בלשכה זו ישבו האמרכלים*.

 27. לשכת הגזברים – בלשכה זו ישבו הגזברים* וגבו את ההקדשות ופדו אותם.

 28. לשכת אכילת הקרבנות - לכהנים לויים וישראלים.

 29. לשכת שלושה עשר השופרות - לשכה לתרומות בנושאים שונים במקדש.


לשכת הלולבים

מבין הלשכות הזמניות שהיו במקדש ניתן למנות את 'לשכת הלולבים'. בציור נראית לשכה שנקבעה לתקופה מסוימת במקדש, זאת, לאיחסון לולביהם של הזקנים ותלמידי החכמים. שם הניחו את הלולבים בערב שבת כדי ליטול אותם למחרת במקדש ולהקיף בהם את המזבח (ראה סוכה מב, ב)


לשכת שלושה עשר השופרות

בתמונה נראית לשכת שלושה עשר שופרות. לשכה זו אינה מפורשת בדברי חז"ל, אך יש מן האחרונים שהסבירו את המשנה בשקלים, האומרת ששלושה עשר שופרות היו במקדש, שענינם קופות מיוחדות לקבלת תרומות בנושאים שונים, כגון: קינים, עצים, לבונה, זהב לכפורת וכיוצא בכך. לדעת רבנו משולם, ור' שמואל סרליאו, על פי ירושלמי שקלים (ב, א. ב, ד), בלשכה זו, הביאו התורמים השונים את תרומותיהם, כל אחד לפי התרומה המיוחדת לו.

[1] על פי ספר תבנית היכל, שלטי גיבורים וכבוד הבית.

[2] רמב"ם בית הבחירה א, ז.

[3] ראה מלאכי ג, י. וכן שבת לב, ב.

[4] ראה ערך 'לשכת השקלים', כן ראה ערך 'לשכת הטלאים'.

[5] משנה תמיד א, א.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

 • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש