כריעה


כריעה: כיפוף הגוף כחלק מעבודת ה', והיא אחת מצורות ההשתחוויה* במקדש.

כתבו הראשונים בעניין עבודת ה' במקדש, שזו מצות עשה, וכדברי חז"ל: "עובדהו במקדשו"[1]. העבודה במקדש כוללת, לדעת הראשונים עבודה בהשתחויה, "כי בזה כולו תהיה עבודתנו שלימה לפניו"[2]. למדו חכמים מן הכתוב על שלשה סוגי השתחוויות: קידה*, כריעה* והשתחוויה*, הווה אומר, הכורע לפני ה' במקדש הרי זה חלק ממצות העבודה.

כריעה – כיצד? בזמן שחנך שלמה את הבית הראשון, כרע על ברכיו והתפלל את תפילתו, שנאמר: "ויהי ככלות שלמה להתפלל... קם מלפני מזבח ה' מכרוע על ברכיו וכפיו פרושות השמים"[3]. מכאן למדו חז"ל שהכריעה היא ירידת האדם על ברכיו[4], כלומר, יושב על שוקיו וברכיו נוגעות ברצפה, וזוהי כריעה האמורה בכל מקום[5]. ויש שכתבו שלאחר שיושב על ברכיו, שוחה ומכופף ראשו לארץ[6]. מדברי חז"ל נראה שכריעה זו אינה אלא תחילתה של השתחוויה, אך לא השתחוויה מלאה[7], וכן אמרו חכמים שבשלוש עשרה ההשתחוויות שהיו במקדש כנגד הפרצות שפרצו יוונים[8], וכן בשעת הקרבת הקרבנות[9], היו העם הנמצאים בעזרה כורעים ומשתחווים בפישוט ידיים ורגלים[10], כי זו נקראת 'השתחוויה' בהלכה. גם תפילה שמתפלל אדם בכל יום היא בגדר מצות עשה של 'עבודה'[11]. עבודה זו כוללת בתוכה 'כריעה' כחלק ממצות העבודה[12]. וכן אמרו: "המתפלל [שמונה עשרה] כורע חמש כריעות בכל תפלה ותפלה, בברכה ראשונה כורע בתחילתה ובסופה, ובברכת הודאה כורע בתחילתה ובסופה, וכשגומר התפלה - כורע ופוסע שלש פסיעות לאחוריו"[13]. במה דברים אמורים? - בכל אדם מישראל, אבל הכהן הגדול כורע בתחילת כל ברכה, ובסוף כל ברכה, והמלך, כיון ששחה בברכה ראשונה אינו מגביה ראשו עד שמסיים תפלתו[14].


הכריעה לשלביה

בתמונה נראים השלבים השונים של הכריעה: מצד שמאל שבציור נראה אדם כשהוא עושה 'בריכה' על ברכיו (ראה ירושלמי סוכה ה, ד). השלב השני זוהי ה'כריעה', היינו, קיפול הכרעיים אל הרגלים. השלב השלישי זו ההתכופפות עם הראש אל הרצפה. השלב הרביעי הוא ההשתחויה*.

[1] ספר המצוות לרמב"ם עשה ה. ומקורו במשנתו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי.

[2] השגות הרמב"ן שם.

[3] מלכים א' ח, נד.

[4] ברכות לד, ב; מגילה כב, ב.

[5] רמב"ם הלכות תפילה ה, יג.

[6] ר"י מיגאש שבועות טז, ב.

[7] שבועות שם.

[8] ע"ע השתחוויה.

[9] ראה שם.

[10] תוספתא שקלים ב, יז. שבועות טז, ב.

[11] רמב"ם הקדמה להלכות תפילה.

[12] ברכות כח, ב; רמב"ם שם ה, יב.

[13] ברכות לד, א; רמב"ם שם ה, י.

[14] ברכות לד, ב. רמב"ם שם.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש