כליות


כליות: כליות הבהמה שהם חלק מאימורי* הקרבנות: חטאת*, אשם* ושלמים*.

נאמר בתורה בקרבנות החטאת והאשם והשלמים, בתיאור החלקים המוקטרים למזבח: "ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים... יסירנה"[1]. מכאן, שיש להסיר את כליות הבהמה עם החלב שעליהם, ולהקטירם.

מעולם המחשבה

הקטרת הכליות על גבי המזבח - על שום מה?


כתבו האחרונים בטעמו של דבר, מדוע נבחרו הכליות לעלות על המזבח, לאור דברי הגמרא בברכות (סא, א): "שתי כליות יש בו באדם, אחת יועצתו לטובה ואחת יועצתו לרעה... כליות יועצות, לב מבין, לשון מחתך, פה גומר". הווה אומר, הכליות שבאדם, הם ראשית החטא ומקור העצה הרעה, והן שמביאות את שאר האברים לכלל עבירה, כגון, הלב הלשון והפה. לפיכך מעלה הכהן את הכליות אל אש המזבח, לזכך את מחשבת האדם. כך מצינו באברהם אבינו שאמרו חז"ל (בראשית רבה פרשה סא): "מהיכן למד [אברהם אבינו] את התורה? אלא זימן לו הקדוש ברוך הוא שתי כליותיו כמין שני רבנים, והיו נובעות ומלמדות אותו תורה וחכמה".

כליה העולה על המזבח

בתמונה נראית כליה של קרבן, העולה אל אש המערכה עם שאר האמורים.

[1] ויקרא ג, ד; ד,ט ועוד.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש