כלה עורב


כלה עורב: מתקן שהיה בגג המקדש כדי להבריח ממנו עופות.

בגובהו של ההיכל, התקינו הבונים מתקן מיוחד על המעקה שסביב הגג, ונקרא 'כלה עורב'. מתקן זה היה בגובה אמה, ונועד להבריח משם את העופות. ה'כלה עורב' היה עשוי מברזל[1]. 'כלה' הוא מלשון מניעה, שה'כלה עורב' מכלה ומונע מן העופות מלנחות על גג ההיכל[2].

צורתו: המושג 'כלה עורב' מובא במשנה[3], וכמה פירושים נאמרו באשר לצורתו.

  1. פח בגובה אמה, חד כמו סייף[4].

  2. מסמרים חדים שהיו קבועים בראש גג ההיכל[5], או בטבלאות בגודל אמה על אמה שהיו בראש המעקה, ובכל המשטח הרחב של הגג[6].

  3. צורה כמין דחליל כדי להפחיד את העופות[7].

מטרתו: מטרת הכלה עורב – שהעופות לא ינחתו על הגג[8], ולא ילכלכו אותו[9], ויש אומרים – כדי שלא יפרחו על המקדש וישליכו שם דבר טמא[10].

מן המחקר: יוסף בן מתתיהו שחי בימי הבית השני מתאר אף הוא את ה"כלה עורב" ומדבריו משמע כדעת הסוברים שה"כלה עורב" הוא מסמרים שהיו בגג ההיכל, וכך הוא כותב: "ועל ראש כפתו היו נעוצים ווי זהב מוחדים, לבל ירד שמה עוף השמים ולא יזהם את המקום" (מלחמת היהודים ספר ה,ה,ו, תרגום שמחוני).


'כלה עורב' בראש גגו של היכל

בתמונה נראה 'כלה עורב' עם חודים כלפי מעלה, למנוע את נחיתת העופות על גבי גג ההיכל, ובכך למנוע לכלוך, כמו כן, לבל יביאו העופות בשר טמא ממרחק וישליכו אותו בחצרות המקדש.

[1] תוספתא מנחות (צוקרמנדל) יב,טו. בבלי מנחות קז,א.

[2] ערוך ערך כל.

[3] מידות ד, ו.

[4] רמב"ם פירוש המשנה מידות שם, רע"ב שם. רמב"ם הל' בית הבחירה ד,ג.

[5] רש"י מנחות שם; מו"ק ט,א.

[6] רש"י שבת צ,א; ערכין ו,א. תפארת ישראל מידות שם.

[7] ערוך שם, מובא בתוס' מנחות קז,א.

[8] רש"י מנחות קז,א.

[9] מלחמת היהודים ה, 224.

[10] ערוך שם.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש