כרכוב


כרכוב: עיטור המקיף את המזבח סביב.

'כרכוב' הוא שם כללי לדבר המקיף חפץ כלשהו[1]. שני סוגי כרכובים מצאנו בדברי חז"ל בקשר למזבח העולה: א. כרכוב בדופן המזבח. ב. כרכוב בגג המזבח.

כרכוב בדופן המזבח: בתורה נזכר המושג 'כרכוב' בקשר לדופן המזבח, ככתוב: "ונתת אותה [את הרשת*] תחת כרכוב המזבח מלמטה, והיתה הרשת עד חצי המזבח"[2]. התנאים נחלקו אם אמה זו היתה מעוטרת בציורים, כלומר, האם הבונים עיטרו בציור את קיר המזבח, והכרכוב נועד לנוי ויופי המזבח[3], או שמא המדובר בסובב, המיועד להילוך הכהנים[4].

כרכוב בגג המזבח: לעומת הכרכוב בצידי המזבח, מצינו כרכוב, בשטח שעל גג המזבח, כלומר, מעין שביל ברוחב שתי אמות, המהלך בצמוד לקרנות מקרן לקרן, שבו היו הכהנים הולכים בהקיפם את אש המערכה[5]. האמה הפנימית לקרנות – היא הכרכוב - נקראת "מקום הילוך רגלי הכהנים"[6].


כרכוב המזבח

בתמונה נראה המזבח במקדש, ובו שני מיני כרכובים:

האחד: בדופן המזבח, כמין עיטור וציור מסביב, מעל חוט הסיקרא.

השני: ריבוע המקיף את המזבח למעלה מקרן לקרן, והוא 'מקום הילוך רגלי הכהנים'.

בבית העולמים: יש מי שסובר, כי אף בבית עולמים היו ציורים על דופן המזבח באמה הסמוכה לחוט הסיקרא[7]; ויש הכותבים, שמחלוקת התנאים היתה רק על המזבח במשכן, אולם בבית העולמים לא היו ציורים[8].

נתינת אברי מוסף של ראש חודש: במהלך ימות השנה הניחו את אברי קרבן התמיד והמוסף בחציו התחתון של הכבש - קודם שהיו מעלים אותם אל אש המערכה על גבי המזבח. לעומת זאת, איברי קרבן ראשי חודשים היו ניתנים על הכרכוב[9], זאת, כדי לפרסם שהוקבע ראש חודש[10]. יש סוברים, כי הכוונה היא לכרכוב שבראש המזבח, שבמקום הילוך רגלי הכהנים[11]; ויש סוברים, שהכוונה היא לסובב*[12].

[1] רש"י שמות כז, ה. על פי חולין כה, א.

[2] שמות כז, ה.

[3] דעת רבי.

[4] דעת רבי יוסי ברבי יהודה בזבחים שם.

[5] זבחים סב, א, וראה רש"י בשמות שם. אמנם, הרמב"ם המזכיר מקום זה (הלכות בית הבחירה ב, ז), אינו כותב שהוא היה נמוך יותר.

[6] מידות ג, א.

[7] תפארת ישראל למידות שם אות ד (להבנתו שההלכה כרבי).

[8] ערוך לנר סוכה מט, א (וגם הרמב"ם אינו מזכיר).

[9] משנה שקלים ח, ח.

[10] סוכה נה, א.

[11] רמב"ם בפירושו למשנה בשקלים שם, ובהלכות תמידין ומוספין ו, ג; וראה גרסת התוספות בסוכה נד, ב ד"ה דתניא (וכן הגרסה בירושלמי לשקלים ח, ד).

[12] רש"י סוכה שם ד"ה ושל ראשי חדשים; וכן הוא ברע"ב ותפא"י לשקלים שם (וכן משתמע מגרסת הבבלי בסוכה שם).


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש