כרכום


כרכום: אחד מאחד עשר סממני הקטורת*.

אחד עשר סממני הקטורת נאמרו למשה מסיני, מהם ארבעה מפורשים בתורה: נטף*, שחלת*, חלבנה* לבונה*. שמות השבעה הנותרים אינם מפורשים בתורה, אך נלמדים מפסוקים במידות שהתורה נדרשת בהן. המשותף לכולם הוא, שכשהם נשרפים ריחם נודף. בין שבעת סמנים אלו נמנה הכרכום[1].


זיהוי הכרכום: הכרכום נזכר בשיר השירים: "נרד וכרכום, קנה וקנמון" כבשמים המפיצים ריח טוב[2]. על פי תיאור חז"ל זהו פרח בצבע אדום[3], המשמש גם לצביעת אוכלים[4]. בערבית נקרא שמו: 'זעפרן'[5]. לפיטום הקטורת לקחו כרכום במשקל ששה עשר מנה[6].

מן המדרש

'נרד וכרכום' – זה בצלאל, שמלאכת המשכן שעשה מעלה ריח טוב

"'נרד וכרכום קנה וקנמון' - זה בצלאל בן אורי, שעלה להר סיני והראה אותו [הקב"ה] מעשה המשכן כאילו עשוי למעלה. ויש אומרים: המקום הראה למשה, וירד והראה לבצלאל, והסכים בצלאל לדעת האלהים. מדרש זוטא - שיר השירים ד, יד.

כרכום הגינה

בציור נראה הכרכום המצוי, הנקרא גם 'כרכום הגינה', המפיק צבע אדמדם, ומעלה ריח טוב בבגדים ובתבשילים.

[1] כריתות ו, ב.

[2] שיר השירים ד, יד. ועיין במצודות שם.

[3] משנה נידה יט, א. וכן בראשית רבה צח, ט. יש תיאור לכרכום כאדם שהסמיקו פניו.

[4] תוספתא מעשר שני א, יד. רמב"ם הלכות מעשר שני ז, ט.

[5] רמב"ם הלכות כלי מקדש ב, ד.

[6] כריתות ו, א. רמב"ם שם הלכה ג.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש