טבלה של שיש


טבלה של שיש: לוח שיש בגודל אמה על אמה, הקבוע בכמה מקומות ברצפת המקדש.

במקומות אחדים במשנה, מופיעים תיאורים לגבי טבלאות של שיש, המכסות את הנתון תחתיהן: בבית המוקד[1], בעזרה - ליד מזבח העולה בקרן המערבית דרומית[2], ובתוך ההיכל בצד ימין[3]. שלושת הטבלאות הללו היו קבועות ברצפה, והיו מגביהים אותן באמצעות טבעות שהיו קבועות בהן.

טבלה בבית המוקד: מתחת לטבלה של שיש שהיתה בבית המוקד, היתה שלשלת שבה היו תלויים כל מפתחות העזרה[4]. כאשר הגיעה שעת נעילת השערים, היה הכהן השומר בבית המוקד[5] מגביה את הטבלה בטבעת, ונוטל את המפתחות מן השלשלת. לאחר שהיה הכהן מסיים לנעול את שערי העזרה, היה מחזיר את המפתחות לשלשלת ואת הטבלה למקומה. לאחר מכן נותן את כסותו על גבי הטבלה וישן שם[6].


טבלה של שיש – לשמירה על מפתחות העזרה

בציור נראה בית המוקד – מקום לינת הכהנים – עם שחר. הממונה על הכהנים מקיש על הדלת בבואו להכין את הכהנים לעבודתם (בציור משמאל). מימין נראה כהן המרים טבלא של שיש ובה קבוע מפתח השער, במפתח זה פתח את הדלת לממונה, ולאחר מכן מחזיר את המפתח למקומו.

טבלה לכיסוי השיתין: בסמוך למזבח, בפינה המערבית דרומית נקבעו השיתין*, לקבלת היין לניסוך היין, ולקבלת המים לניסוך המים. בראש המזבח נקבעו שני ספלים אליהם היו מנסכים את היין ואת המים[7], ומשם זרמו אל השיתין. מדי תקופה מסויימת היו מנקים את השיתין, לשם כך הכינו את הטבלה עם הטבעת, כדי להגביה את הטבלה לצורך ניקיון, ולאיסוף היין שהתרכז במקום[8].


טבלה של שיש על גבי השיתין - בדרום מערב המזבח

בציור נראה פתח ה'שיתין' וטבלא של שיש שכיסתה עליו (בקידמת הציור) ובה קבועה טבעת להרמת הטבלה לעת הצורך (מידות ג, ג). כן נראה ילד מפרחי כהונה, המגיש לכהן יין קרוש, שנאגר בשיתין מניסוך היין על גבי המזבח.

בהיכל: ברצפת ההיכל מימין לפתח, נקבעה טבלה של שיש. זאת, כדי שהכהן המשקה אשה סוטה יטול משם מעפר המקדש, ויתן בתוך המים שהאשה שותה, ככתוב: "ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים"[9]. לשם כך נקבעה טבלה של שיש וטבעת קבועה בה, כך יוכל הכהן להגביה את הטבלה וליטול את העפר.

[1] מידות א, ט. והרמב"ם לא הזכיר.

[2] מידות ג, ג; רמב"ם בית הבחירה ב, יב.

[3] סוטה טו, ב; רמב"ם סוטה ג, י.

[4] מידות א – ט. מפרש לתמיד כה, ב ד"ה ומפתחות.

[5] "השוער" - ר"ש מידות א, ט. אמנם, לדעת המפרש לתמיד (כה, ב ד"ה ומפתחות) המדובר באחד מפרחי הכהונה, אשר אינם שומרים; ולדעת הראב"ד בפירושו לתמיד (כו, ב ד"ה ודוי) המדובר באחד מזקני בית האב.

[6] משנה שם. לפי הר"ש שלפנינו, הלוי היה ישן על גבי הטבלה, אולם בר"ש שבסוף המאירי על מידות (מהדורת סופר), הלויים היו נועלים את שאר שערי העזרה, ובבית המוקד הכהן היה ישן על גבי הטבלה.

[7] משנה סוכה מח, א.

[8] מידות ג, ג.

[9] במדבר ה, יז.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש