זרת


זרת: מידה במקדש למדידת החושן וקרנות המזבח.


שיעור אורכו ורוחבו של החושן: נאמר בתורה, שאורכו ורוחבו של החושן הוא זרת, ככתוב: "ועשית חושן משפט מעשה חושב... רבוע יהיה... זרת ארכו וזרת רחבו"[1]. האריג הנעשה עבור החושן, נארג תחילה באורך אמה וברוחב זרת, ובסיום האריגה כופלים את הבגד לשניים[2], בכך נוצר השיעור בגמר המלאכה - זרת על זרת רבוע - ככתוב[3]. מצינו מקור האומר, כי שיעור זרת הוא חצי אמה של ששה טפחים, כלומר, שלשה טפחים[4], אולם רבים מן הראשונים סוברים, כי שיעור הזרת הוא חצי אמה של חמישה טפחים, היינו, שנים וחצי טפחים[5]. כן כתבו, ששיטת המדידה של הזרת היא, מן האצבע הקטנה הנקראת 'זרת', וממנה מותחים את כף היד עד לקצה האגודל[6].

מידות החושן 'זרת', שהיא חצי אמה

בתמונה נראה החושן, העשוי מאריג המורכב מחוטי תכלת, ארגמן ותולעת שני, כמו כן חוטי פשתן וזהב, ועליו משובצות שתים עשרה אבנים טובות. החושן עשוי מאריג כפול, ומידותיו - זרת אורכו וזרת רוחבו.


מדידת קרנות המזבח: שיעור 'זרת' נזכר גם לגבי מידתן של קרנות המזבח, ככתוב: "ואלה מדות המזבח באמות... וגבולה אל שפתה סביב - זרת האחד. וזה גב המזבח"[7]. ופירשו הראשונים, שמודדים מאמצע הקרן חצי אמה לכל כיוון, ובכך נמצאת כל קרן ברוחב אמה על אמה[8]. אף כאן כתבו הראשונים שהזרת האמורה לעניין קרנות המזבח, היא חצי אמה של חמישה טפחים, ומודדים את הקרנות בין לרוחבן בין לגובהן באמה בת חמשה טפחים[9].

מדידת הקרן בזרת

בתמונה נראית קרן המזבח, שמידתה אמה על אמה - באורך, ברוחב ובגובה. מידות הקרן נלמדות מנבואת יחזקאל, שם נאמר, שיש למדוד את קרנות המזבח בזרת. לדעת הראשונים, כל צלע בקרן רוחבה שתי זרתות, וביחד אמה בת חמישה טפחים.

[1] שמות כח, טז.

[2] יש דעות בפרשנים האומרים, שנתנו בתוך הכפלים את האורים ואת התומים, ראה ערך 'אורים ותומים'.

[3] רמב"ם כלי המקדש שם.

[4] תוספתא כלים בבא מציעא ו, ד;

[5] יש מי שגורס בתוספתא: "זרת האמור בתורה חצי אמה של חמישה טפחים", ראה תורה שלמה על שמות שם אות סא. אכן כך היא שיטת כמה מן הראשונים, ראה שו"ת הרשב"א, חלק ה סימן קמז; וכן שו"ת הריטב"א סימן פו.

[6] ערוך ערך 'אצבע'; וראה רש"י כתובות ה, ב; ד"ה 'זו זרת', ומנחות יא, ב; ד"ה זרת. ויש מי שמחלק בין הזרת האמורה בתורה לזרת הנמדדת ביד, מגיד משנה שבת שם.

[7] יחזקאל מג, יג – וכפי שמבארת הגמרא במנחות צז,ב; כי הכוונה בפסוק זה לקרנות המזבח.

[8] רש"י במנחות וביחזקאל שם.

[9] רש"י ביחזקאל שם, וכן במנחות צז, ב, ד"ה 'וחיק האמה' וד"ה 'גבולה'. וראה רמב"ם בית הבחירה ב, ח. וראה תורה שלמה שמות כח, טז; שיש בענין דעות שונות.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש